עמוד:66

פרקי הספר לכיתה ה : העמקה ותוספות כל אחד מהסעיפים להלן , המתייחס ים לפרקים של ספר הלימוד , כולל שני עוגנים - עוגן תמטי ועוגן אורייני המונח " אוריינות " מתייחס לכל ההיבטים הנקשרים למיומנויות בתחום השפה : חשיפה לתוכן מסוים ; היכרות עם מאפייני הסוגות השונות - סיפור , שיר , טקסט עיוני לסוגיו וכדומה ; ; הבנת תפקידו של טקסט המידע ; אפיוני הכתבה כתת-סוגה ; היכולת להשתמש בתבניות לשוניות בצורה נכונה ועוד . כל אחד מהסעיפים כולל גם את רשימת היצירות שאוגדו יחדיו בכל אחד מפרקי ספר הלימוד לאורם של שני עוגנים אלו . כל אחד מהסעיפים כולל פירוט של הטקסטים המופיעים בפרק שאליו הוא מתייחס , של הסוגות שהם מייצגים ושל עולמות השיח שאליהם הם משתייכים . כמו כן מפורטות מטרות ההוראה של הפרק העוסקות ביכולות האורייניות שנרצה לקדם אצל התלמידים . המטרות מוינו למטרות תוכן ולמטרות בתחום ההבנה , ההבעה והלשון . לכל אחד מהסעיפים נלוות גם הערות הנוגעות לפעילויות השונות בפרק שאליו הסעיף מתייחס וכן הצעות לפעילויות נוספות שאינן מופיעות בספר הלימוד . כרך 1 הפרק "בקשות " ( עמוד 6 בספר הלימוד , כרך ( 1 נושא הפרק בקשות לקראת השנה החדשה ; פרק פתיחה לקראת ראש השנה ותחילת השנה החדשה . מטרות הפרק מטרות תוכן . 1 התבוננות בתפילה לקראת השנה החדשה . . 2 זיהוי הערך המרכזי בתפילה – השלום על מגוון ביטוייו יעדים בחינוך לשוני . 1 התבוננות בכינויי האל ובמשמעות המילולית שלהם . . 2 הסתייעות בשורש ובמשפחות מילים לשם הבנת משמעותן של מילים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר