עמוד:47

הן בהבנתם של דברים הנמצאים במישור הסמוי והן בניסוח של טקסט שיש בין משפטיו וחלקיו קשר קוהרנטי ; קשר כזה מושג בעזרת אמצעים לשוניים שונים היוצרים את הלכידות בין המשפטים ( למשל קשרים לוגיים ואמצעי רפרור שונים . ( אחת מהמיומנויות הנדרשות מבוגרי בתי הספר במאה ה-21 נקשרת למיומנויות תקשורת ושיתוף : למשל יכולת עבודה בצוות ולמידה שיתופית המכוונת ליצירת מוצר משותף . למידה במסגרת של שיחה במליאה , בזוגות או בקבוצות יכולה לאמן את התלמידים במיומנויות אלה . בשנת תשע"ד פורסם מסמך רחב יריעה אשר מטרתו הייתה להציג את התמורות שחלו במאה 21ה- ואת ההשלכות שלהן על תחום החינוך . אחת מן ההמלצות של ועדת המומחים שחיברה את המסמך התייחסה לתחום הפיתוח של היכולות האורייניות : " הוראה באמצעות פיתוח דיאלוג אקדמי פורה משותף , הדדי , פתוח וחקרני , רציונלי ומחייב לידע דיסציפלינרי – שיח שגם מספק ללומדים כלי חשיבה וגם מרגיל אותם לדפוסי חשיבה פוריים . " דרך הוראה זו באה לידי ביטוי בין היתר בבית הספר הניסויי קהילתי ברמות חפר הפועל כבר כמה שנים על-פי מודל למידה הנקרא " דיאלוג יצירתי" . לפי מודל זה בית הספר הוא סביבה שמתרחשים בה דיאלוגים בכמה הקשרים : בין אדם לבין ידע , בין אדם לאדם ובין אדם למקום . הלמידה לפי מודל זה בית הספר הוא סביבה שמתרחשים בה דיאלוגים בכמה הקשרים : בין אדם לבין ידע , בין אדם לאדם ובין אדם למקום . הלמידה על-פי מודל זה כוללת עבודת חקר קבוצתית והצגת הידע הנרכש באמצעות עבודה יצירתית המועלית לפני תלמידים , הורים ואורחים " ) בימת שיתוף . ( " מגוון המיומנויות שהתלמידים רוכשים באמצעות הלמידה על-פי מודל זה הוא רחב וכולל פיתוח חשיבה גמישה , ניסוח עמדות והבעתן ועוד . לכך יש להוסיף שני ממצאים נוספים : ממוצע הציונים של תלמידי בית הספר במבחני הבגרות עלה על ממוצע הציונים הארצי , ועמדתם של התלמידים לגבי הלימודים בשיטה זו הייתה חיובית ( בהמשך תוכלו לקרוא בהרחבה על חשיבות העיסוק בשיח הדבור – בפרק "שכלול כישורי שיחה ושיח דבור . "( העבודה בסביבה מקוונת מבליטה עוד יותר את חשיבות העבודה במסגרות של קבוצות או זוגות וזאת מכיוון שמסגרות אלה מאפשרות התמודדות קלה יותר עם ריבוי המידע הקיים ברשת האינטרנט . כמו כן , אפשרויות ההתקשרות בין האנשים העובדים בסביבה מקוונת פשוטות , גמישות וזמינות . רעיון השיתופיות הולך ומחלחל לתוך החברה שאנו חיים בה . הוא משתקף בפרויקט הוויקיפדיה , בקיום פורומים של קבוצות שונות בעלות מכנה משותף החולקות את הידע ביניהם , ברשתות חברתיות כמו " פייסבוק , " המשמשות בין היתר במה למי שמחפשים סיוע בנושא 94 מכון מופ . ( 2010 ) "ת אצל : ברנדס , ע' ושטראוס , ע' ( עורכים ) ( תשע . ( "ד פרק שני : תמורות בסביבת מערכת החינוך . חינוך לחברה של תרבות ודעת : תמורות במאה ה-21 והשלכותיהן ( עמודים . ( 19-47 ירושלים : האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים . 95 ברנדס , ע' ושטראוס , ע' ( עורכים ) ( תשע . ( "ד חינוך לחברה של תרבות ודעת : תמורות במאה ה-21 והשלכותיהן . ירושלים : האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים . 96 ברנדס , ע' ושטראוס , ע' ( עורכים ) ( תשע . ( "ד פרק רביעי : המלצות . חינוך לחברה של תרבות ודעת : תמורות במאה 21ה- והשלכותיהן ( עמודים . ( 99-117 ירושלים : האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים . עמוד . 100 97 צוקרמן , מ . ( 2012 ) ארגון לימודים מחדש ושינוי דגשים לימודיים , סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודת ועידת המומחים לנושא "מחקר מתווה-דרך : הצעה לארגון לימודים מחודש http : // education . academy . ac . il . "

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר