עמוד:32

הגרסה הדיגיטלית של הספר "מילה טובה מאוד – עברית לכיתה ה" " מילה טובה מאוד לכיתה ה " הוא ספר מודפס , שהגרסה הדיגיטלית שלו משלבת כלים ייחודיים לסביבה זו . סביבת " כותר" מכילה את הגרסה הדיגיטלית של הספר המודפס . בסביבת " כותר" ניתן להקרין כל מקטע בספר לטובת קריאה שיתופית ושיח משותף או לשם ביצוע משימות משותפות . הגרסה הדיגיטלית של הספר המודפס כוללת בין היתר פעילויות ומקורות מידע שלא ניתן להיחשף אליהם בספר המודפס ( למשל , סרטון . ( אלו מהווים חלק בלתי נפרד מכל פרק שהם מופיעים בו ( בספר המודפס יופיע אייקון שיסמן מעבר ל"כותר" עבור פעילויות כאלה . ( הגרסה הדיגיטלית כוללת גם שכבות נוספות המנצלות את מאפייני הספר הדיגיטלי ומעשירות את חוויית הלומדים ; כלומר לרשות המורים עומד הספר המקורי ועליו שכבות שצוות מטח או המורים הוסיפו בעצמם . 51 משרד החינוך – המינהל למדע וטכנולוגיה . התאמת מערכת החינוך למאה : ה-21 הקניית אוריינות מחשב ומידע – – CIL בתי ספר יסודיים . מתוך אתר משרד החינוך : / http : // cms . education . gov . il / EducationCMS / Units / MadaTech / ICTInEducation / meyumanuyot / OryanutMachshev 52 משרד החינוך – המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים ( א"התשע , , ( 2009 מידענות , מתווה לפיתוח . ירושלים . עמוד . 5 53 ברנדס , 'ע ושטראוס , 'ע ( עורכים ) ( תשע . ( "ד פרק שלישי : מטרות חינוכיות ואופן השגתן . חינוך לחברה של תרבות ודעת : תמורות במאה ה-21 והשלכותיהן ( עמודים . ( 49-97 ירושלים : האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים . הולמת את התמורות במאה ה-21 ואת התפיסה של משרד החינוך בנוגע להתאמת מערכת החינוך למאה . ה-21 משאבי הוראה-למידה נגישים היום באמצעות רשת האינטרנט ומציעים טקסטים , תמונות , הקלטות וסרטי וידאו . השימוש בהם בכיתה מחבר את התלמידים לעולם הדיגיטלי , והפוטנציאל שלהם להשבחת הדיאלוג הלימודי הוא רב . " תהליך מידעני מוציא את התלמיד מעמדה פסיבית של קולט , זוכר ומבין , ומניע אותו לקראת תהליך למידה אקטיבי , תהליך שבו הוא צריך להתמודד בעצמו עם שאלות , עם סוגיות ודילמות , שאין להן תשובות מן המוכן ולעתים גם אין להן תשובות חד-משמעיות . על התלמיד לפתח בעצמו אסטרטגיה שתוביל אותו לתשובות ראויות . עליו לאתר בעצמו את המידע החסר לו , למיינו , לסננו , לארגן אותו , לערוך אותו , לעבדו , לאתר מידע נוסף , לעמת אותו עם ידע קודם , להעריכו באופן בקורתי , להסיק מסקנות , וכך להמשיך עד למציאת פתרון יצירתי מבוסס ומנומק . על מנת שתלמידינו יוכלו לבצע תהליכים מידעניים ראויים , אנו צריכים לציידם במגוון של מיומנויות [ ... ] כדי למצוא תשובות מבוססות " . ועדת מומחים ישראלית שהוקמה כדי להמליץ כיצד יש להתאים את מערכת החינוך למאה ה-21 מציינת , בעקבות סקירת מחקרים , את הערך המוסף בהטמעת התקשוב ( 1 : ההתאמה של סביבת החינוך לסביבה שהתלמידים חשופים אליה שעות רבות במהלך היום ; ( 2 השימוש בטכנולוגיה עדכנית הוא ידע שבוגרי מערכת החינוך זקוקים לו כדי להשתלב בעולם העבודה העכשווי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר