עמוד:25

עוד מומלץ לעסוק בסגנון הכתיבה : סגנון הכתיבה – למשל , שימוש במטפורות או בשפה פיגורטיבית אחרת כמו לשון אירונית , הוא גם חלק מההקשר שבו נתונה המילה . לפיכך , כדאי להסב את תשומת לב הילדים לרכיב של כוונת הכותבים הבאה לידי ביטוי גם בסגנון הכתיבה שלהם . לפני הקריאה נועד הטיפול באוצר המילים להסיר חסמי קריאה או להטרים תוכן באמצעות מילים ומושגים . אפשר לחלץ מראש מילים קשות לסוגיהן השונים , לברר את משמעותן במילון או לשער את משמעותן ולשלבן במשפט . במהלך הקריאה עשויים להתגלות חסמים לקסיקליים נוספים . מומלץ בשלב זה לפרש את המילה ולהמשיך בקריאה . לעתים , נכון לעצור כדי להתרשם מבחירה לקסיקלית יפה במיוחד , מעניינת וכדומה . לאחר הקריאה עוסקים בביסוס הידע של המילים שנרכשו : עוסקים בנרדפות , בשורש , ברמזי תוכן , במשפחת מילים , בשדה סמנטי ובצירופים . בכל טקסט חדש יפעילו המורים שיקול דעת באשר לדרך הטיפול המתאימה באוצר המילים שבטקסט תוך בחירה מושכלת של המילים ואופן הוראתן ( נוסף על הטיפול המוצע בספר לתלמידים . ( אחד האמצעים לקידום ערנות מטא-לשונית והעשרה של אוצר מילים או ידע על אודות מילים היא שיחה לבירור סמנטי . על פי בלום-קולקה שיח מטא-פרגמאטי ומטא-לשוני ( דיבור על דיבור ועל שפה ) מעיד על רמה לשונית גבוהה . " רכיב מיומנות זה אחראי ליכולת לבנות ידע לשוני ולהסביר ידע זה במילים מפורשות " . בלום-קולקה מוסיפה כי בסוג זה של דיבור , " ילדים מפגינים את המודעות הלשונית שלהם באמצעים שונים : הערות על שימוש נאות בשפה , נושאים סמנטיים , שפה כנושא השיחה" וכד' . על מנת לקדם את אוצר המילים של התלמידים מתוך תפיסה כי אוצר המילים מהווה תשתית ליכולות האורייניות על כל היבטיהן , ובכדי ולהגביר את המודעות לחשיבות העיסוק בתחום זה , ניגשנו לנושא בשני אופנים : 39 ווהל , א' וארדון , ר' . ( 2002 ) מאפייני הקורא . קריאה , תיאוריה ומעשה – לומדים ומלמדים אוריינות ( עמודים 56- . ( 24 האוניברסיטה הפתוחה . אביב-תל . 40 קולקה-בלום , ש ' וחמו , מ ' . ( 2010 ) פרק : 2 מפת הסוגות והכיולים בשיח עמיתים בגילי הגן ובית-הספר : עושר ומגוון תרבותי , חברתי ואקדמי . בתוך : ש' בלום-קולקה ומ' חמו ( עורכות , ( ילדים מדברים , דפוסי תקשורת בשיח עמיתים ( עמודים . ( 42-86 תל-אביב : מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית . 41 ביאליסטוק , א' . ( 1988 ) ( Bialystok ) אצל בלום-קולקה , ש ' וחמו , מ ' . ( 2010 ) פרק : 2 מפת הסוגות והכיולים בשיח עמיתים בגילי הגן ובית-הספר : עושר ומגוון תרבותי , חברתי ואקדמי . בתוך : ש' בלום-קולקה ומ' חמו ( עורכות , ( ילדים מדברים , דפוסי תקשורת בשיח עמיתים ( עמודים . ( 42-86 תל-אביב : מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית . עמוד . 77 42 קולקה-בלום , ש ' וחמו , מ ' . ( 2010 ) פרק : 2 מפת הסוגות והכיולים בשיח עמיתים בגילי הגן ובית-הספר : עושר ומגוון תרבותי , חברתי ואקדמי . בתוך : ש' בלום-קולקה ומ' חמו ( עורכות , ( ילדים מדברים , דפוסי תקשורת בשיח עמיתים ( עמודים ( 42-86 תל-אביב : מטח – המרכז לטכנולוגיה חינוכית . עמוד . 77

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר