עמוד:141

אל נא תעקור נטוע דברי רב העיר , חיים כהן כּ י תצ וּ ר אל עיר ימים ר בּ ים לה לּ חם עליה לתפש ׂהּ לֹ א תש ׁ חית את עצ הּ לנ דּ ח עליו גּ רזן כּ י מ מּנּוּ תאכל ואת וֹ לֹ א תכרת כּ י האדם עץ ה שּׂ דה לבא מ פּ ני ךָ בּמּ צ וֹ ר . ( דברים כ , יט ) ר שׁ "י מפרש את המילה " כי" במשפט : "כּ י האדם עץ הש ּ דה" במשמעות " שמא , " ועל כן מסביר את המשפט כשאלה : שמא ( האם ) עץ השדה הוא כמו האדם ? כלומר , האם עצי השדה הם כמו בני האדם שעליהם שמים מצור ? מדוע להשחית אותם ? הפירוש של רש"י מדגיש את ההבדל בין האדם לעץ . א בּ ן עזרא מפרש את המשפט : "כּ י האדם עץ הש ּ דה" כקביעה : " כי חיי אדם עץ השדה" - העץ הוא חיים לאדם . כלומר , בגלל שהעץ-פירותיו-נותן חיים לאדם , מותר רק לאכול מהעץ ואסור להשחיתו . הפירוש של אבן עזרא מדגיש את הקרבה בין האדם לעץ . הרמ בּ "ם נשאל אם מותר לכרות עץ שמסכן את הציבור . וזו השאלה : ... וּ בימ וֹ ת הס וּ פ וֹ ת והסער וֹ ת י שׁ לח שׁ ש ל וֹ לדקל , שׁ מא י שׁבּ ר וּ ה וּ הר וּ ח וֹ ת ויהרס את א שׁ ר קר וֹ ב ל וֹ ואת א שׁ ר ממ וּ ל וֹ . וע וֹ ד , כּ ל זמן שׁבּוֹ פּ ר וֹ ת , מידים בּוֹ אבנים וּ מתמלאת החצר , שׁ ה וּ א נמצא בּ ה , מן הרגימה , וּ כבר הזיקה זאת הרגימה למס פּ ר אנ שׁ ים וּ פצעתם בּ רא שׁ ם וּ בג וּ פם . המתיר הדין לכרת וֹ ( לדקל , ( אף על פּ י שׁ ה וּ א נ וֹשׂ א פּ רי , בּ גלל אל וּ הס בּוֹ ת המזיק וֹ ת , הצפ וּ י וֹ ת ממנ וּ , אם לאו ? והרמ בּ "ם עונה : מתר לכרת וֹ כּשׁ צפ וּ י ממנ וּ אחד מאל וּ הנזקין , וכן מתר לכרת וֹ כּ די להנ וֹ ת ממק וֹ מ וֹ א וֹ מדמי עציו , לפי שׁ הת וֹ רה לֹ א אסרה אלא לכרת על דר ךְ הה שׁ חתה לבד ... (שׁוּ "ת הרמ בּ "ם , סימן קי ( "ב . 7 שיחה בכיתה ראשת העיר הזמינה את חברי המועצה לדיון בשתי החלופות שהציע ראש אגף שפ"ע : כריתת עצים בוגרים הסמוכים לקווי חשמל ולכבישים מרכזיים , מול השארת העצים הבוגרים על מקומם והפניית משאבים להצטיידות לקראת ס וּ פה אפשרית בעתיד . כל אחד מבעלי התפקידים ונציגי הציבור ( אתם ) מציג בישיבה את חוות דעתו . א . נציג מכל אחת מהקבוצות ישמיע במליאה את הדעה שגיבשה קבוצתו . האזינו להם . ב . ערכו דיון כיתתי בנוגע לדעות השונות שהועלו . ג . במהלך הדיון : כתבו דברים שאומרים משתתפים אחרים וזכרו להתייחס אליהם . השתדלו לתמצת את הדברים שלכם ולהימנע מחזרות מיותרות . הציגו את העמדה שלכם ואת הנימוקים התומכים בה . התייחסו בכבוד לכל הדעות שנשמעו מפי חבריכם . האם שיניתם את עמדתכם בעקבות הצגת העמדות השונות ? שתפו את חבריכם ( הסבירו מה הייתה עמדתכם , מה שכנע אתכם לשנות אותה , ומה אתם חושבים כעת . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר