עמוד:107

ה נּ ער שׁבּקּ ש לד וּ ג לויתן | דליה רביק וֹ ביץ בּ ח וֹ ף א שׁ קל וֹ ן י שׁ נער ד יּ ג א שׁ ר גּ ר בּ ס כּ ה רע וּ עה , ה וּ א י וֹשׁ ב על הח וֹ ף וּ מ שׁ ליך ח כּ ת וֹ מזריחת הח מּ ה עד שׁ קיעה . י שׁ ל וֹ בּבּ ית דּ גים אד מּ ים וי שׁ ל וֹ דּ גים של זהב וה וּ א מב שּׁ ל א וֹ תם על ה מּ ד וּ רה כּשׁמּ ציק ל וֹ מאד הרעב . וכ ךְ ה וּ א ח וֹשׁ ב בּשׁ בת וֹ על הח וֹ ף , זה ה דּיּ ג ה קּ טן : " י שׁ לי דגים קט נּ ים וּ גד וֹ לים , א ךְ רציתי לד וּ ג לויתן . לד וּ ג לויתן גּ ד וֹ ל ועצ וּ ם שׁ אר כּוֹ א וּ לי אלף א מּוֹ ת ואני אמ כּ רנ וּ בּ ח וֹ ף א שׁ קל וֹ ן ואהיה ע שׁ יר מאד . ואז יהי וּ לי בּ גדים חד שׁ ים ואג וּ ר בּ בית גּ ד וֹ ל . ואד וּ ג לי דגים אד מּ ים וּ זה בּ ים לה בּ יט בּ ם ו לֹ א לאכל . אז אקנה לי ספינה ואפליג אל ה יּ ם וא שׁוּ ט בּ כל ה תּ בל ולמר וֹ ת שׁ אני רק ילד אחד ע וֹ ד א וּ כל להי וֹ ת רב-ח וֹ בל . " בּ ח וֹ ף א שׁ קל וֹ ן גּ ר ילד דּיּ ג שׁ ר וֹ צה להי וֹ ת ס פּ ן . וה וּ א מת פּלּ ל מאד בּ ל בּוֹ שׁיּ צליח לד וּ ג לויתן . ה וּ א י וֹשׁ ב על הח וֹ ף שׁ ב וּ ע וֹ ת כּ ה ר בּ ים וּ מ דּ יג אינ נּוּ שׁוֹ בת . מי י וֹ דע , א וּ לי , בּ רב וֹ ת ה יּ מים ה וּ א יד וּ ג לויתן , בּ אמת ? . 2 איך חי הנער הדיג המתואר בשיר ? תארו במשפטים אחדים את מציאות חייו , והשתמשו לשם כך בפעלים בהווה ( פעלים המופיעים בעיקר בשלושת הבתים הראשונים של השיר . ( . 3 כשאנחנו שומעים או חושבים על דגים אדומים או דגי זהב ( בשיר כתוב "דגים של זהב" או "דגים זהובים , ( " למה מתקשרים דגים כאלה במחשבתנו ? איפה אנו נוהגים לראות דגים כאלה ? במה שונה המושג שלנו של דגים אדומים או דגי זהב מהדגים האדומים והזהובים בחייו של הנער הדיג ? . 4 הנער הדיג חי חיי עוני ורעב , אך יש לו תקוות ומשאלות לעתיד . א . ציינו משאלות אחדות שיש לנער . ב . באיזה זמן דקדוקי מובעות המשאלות ? הביאו לדוגמה שלושה משפטים בזמן זה מתוך השיר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר