עמוד:49

מלוכה בעם ישראל גם לעם ישראל היו מלכים . בספר שמואל א , פרק ח , מס וּ פר כי שמואל הנביא , שהיה שופט בישראל , העביר את התפקיד לשני בניו ומינה אותם לשופטים . אבל הבנים לא הלכו בדרכי אביהם ; הם לקחו שוחד ולא שפטו משפט צדק . נציגי העם באו אל שמואל וביקשו שישים עליהם מלך . שמואל לא תמך ברעיון והתפלל אל . ה' ה' קיבל את בקשתם של זקני העם , אבל דרש משמואל שיספר לעם מה צפוי לו תחת שלטונו של מלך . . 1 קראו את הדברים שאמר שמואל לעם . יויאמר שמואל את כל-דברי ה' אל-העם השאלים מאתו מלך . יא ויאמר זה יהיה משפט המלך אשר ימלך עליכם את-בניכם יקח ושם לו במרכבתו ובפרשיו ורצו לפני מרכבתו . יב ולשום לו שרי אלפים ושרי חמשים ולחרש חרישו ולקצר קצירו ולעשות כלי-מלחמתו וכלי רכבו . יג ואת-בנותיכם יקח לרקחות ולטבחות ולאפות . יד ואת-שדותיכם ואת-כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן לעבדיו . טו וזרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו . טז ואת-עבדיכם ואת-שפחותיכם ואתבחוריכם הטובים ואת-חמוריכם יקח ועשה למלאכתו . יז צאנכם יעשר ואתם תהיולו לעבדים . ( שמואל א , ח , י-יז ) . 2 א . " וי ּ אמר שׁ מ וּ אל ... אל-העם , ה שּׁ אלים מא תּוֹ מל ךְ . " מה משמעות המילה שואלים בפסוק זה ? ב . אילו משמעויות נוספות יש למילה זו ? תוכלו להעזר במילון . . 3 לפי דבריו של שמואל , איך ישפיע שלטון המלך על חיי נתיניו ? הביאו שלוש דוגמאות . . 4 מה דעתכם , האם לפי דברי שמואל יהיו חייו של עם ישראל טובים יותר ? . 5 המשיכו וקראו את הפסוקים שבהמשך הפרק . יח וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם ולא-יענה ה' אתכם ביום ההוא . יט וימאנו העם לשמע בקול שמואל ויאמרו לא כי אם-מלך יהיה עלינו . כ והיינו גם-אנחנו ככל-הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את-מלחמתנו . כא וישמע שמואל את כל-דברי העם וידברם באזני . ה' כב ויאמר ה' אל-שמואל שמע בקולם והמלכת להם מלך ויאמר שמואל אל-אנשי ישראל לכו איש לעירו . ( שמואל א , ח , יח-כב )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר