עמוד:23

" ואהבת לרעך כמוך" בחג הסוכות . 1 עבודה בקבוצות א . קראו את הפסוקים מספר דברים על חג הסוכות : יג חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך . יד ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך . טו שבעת ימים תחג לה' אלקיך במקום אשר-יבחר ה' כי יברכך ה' אלקיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך והיית אך שמח . ( דברים טז , יג-טו ) ב . בררו ביחד מילים שאינן מוכרות לכם . אתם יכולים להיעזר במילים דומות שמוכרות לכם או במילון . . 2 שיחה בכיתה א . את מי צריך האדם לשתף בשמחתו על-פי פסוקים אלו ? ב . שער וּ מדוע מצווה אותנו התורה להזמין אנשים אלו להשתתף בשמחתנו . [ ... ] ו לֹ א היתה חצר בּ יר וּשׁ לים שׁלֹ א היתה מאירה מא וֹ ר בּ ית ה שּׁוֹ אבה . החסידים ואנ שׁ י ה מּ ע שׂ ה הי וּ מר קּ דים לפניהם בּ אב וּ ק וֹ ת ( לפידים ) וא וֹ מרים לפניהם דּ ברי תּשׁבּ ח וֹ ת . הלוים בּ כ נּוֹ ר וֹ ת וּ בנבלים וּ במצל תּ ים וּ בכל כּ לי שׁ יר בּלֹ א מס פּ ר , על חמ שׁ ע שׂ רה מעל וֹ ת הי וֹ רד וֹ ת מעזרת י שׂ ראל לעזרת נ שׁ ים [ ... ] ( משנה , מסכת סוכה ה , ג-ד ) מע שׂ ה בּ ר בּ ן שׁ מע וֹ ן בּ ן גּ מליאל שׁ היה מר קּ ד בּשׁ מ וֹ נה אב וּ ק וֹ ת ( לפידים ) שׁ ל א וֹ ר ו לֹ א היה אחד מהן נ וֹ גע בּ ארץ , וּ כ שׁ ה וּ א מ שׁתּ חוה מניח אצ בּ ע וֹ בּ ארץ על גּבּ י הרצ פּ ה ( נוגע באצבעו ברצפה , ( שׁוֹ חה ( מתכופף ) ונ וֹשׁ ק וז וֹ קף מ יּ ד . ( תוספתא סוכה ד ג ) . 2 עבודה בזוגות א . תארו במילים שלכם את שמחת בית השואבה במקדש . כללו בתיאור את הפרטים האלה : מתי נערכו החגיגות ? כיצד חגגו ? במה ניגנו ? מי עמד בראש החוגגים ? כיצד נראתה העיר ירושלים בימי החגיגות ? כתבו את התיאור במחברתכם . ב . תנו לזוג אחר לקרוא את התיאור שכתבתם . קראו תיאור שנכתב על ידי זוג אחר ובדקו אם כלולים בו הפרטים שבסעיף א .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר