עמוד:22

שׂ מחת בּ ית ה שׁוֹ אבה " אמר וּ : כּ ל מי שׁלֹּ א ראה שׂ מחת בּ ית ה שּׁוֹ אבה , לֹ א ראה שׂ מחה מ יּ מיו " . ) סוכה ה , א ) בחג הסוכות הייתה בבית המקדש שמחה מיוחדת . בכל אחד מימי החג התקיים במקדש טקס מיוחד - ניסוך ( יציקה ) של מים על המזבח , כסמל לבקשה לשנה ברוכה בגשמים . הטקס התקיים בחג הסוכות כי בחג הסוכות ה"הקב מברך את גשמי השנה : " וּ בחג נ דּוֹ נים על ה מּ "ים ( ראש השנה א , ב . ( את המים נהגו לשאוב מדי יום ביומו ממעיין השילוח , ועל כן נקראה השמחה "שמחת בית השואבה . " תושבי ירושלים ועולי הרגל , ובראשם הכהן הגדול , נהגו לצאת בתהלוכה מבית המקדש למעיין השילוח . הכהן הגדול שאב את המים מן המעיין בצלוחית זהב , והעם ליווה אותו בשירה , בנגינה ובריקודים . את המים יצקו על המזבח בחצר בית המקדש . לאחר מכן נמשכו החגיגות במקדש כל היום והלילה . גם כיום נהוג לציין את שמחת בית השואבה בלילות חול המועד סוכות בחגיגות בליווי תזמורות וריקודים . " אף על פּ י שׁכּ ל ה מּוֹ עד וֹ ת מצוה ל שׂ מח בּ הן , בּ חג ה סּכּוֹ ת היתה שׁ ם בּ מק דּשׁ שׂ מחה יתרה , שׁנּ אמר : "וּשׂ מח תּ ם לפני ה' א לֹ קיכם שׁ בעת ימים " . ( ויקרא , מסכת כג , מ ) ( משנה תורה לרמב"ם , הלכות לולב ח , יב ) . 1 קראו את המקורות שלפניכם , המתארים את חגיגות שמחת בית השואבה בימים שבית המקדש היה קיים . [ ... ] וּ מתחילים ל שׂ מח מ מּוֹ צאי י וֹ ם ט וֹ ב הרא שׁוֹ ן ; וכן בּ כל י וֹ ם וי וֹ ם מימי ח לּוֹ שׁ ל מּוֹ עד , מתחילין מאחר שׁיּ קריב וּ תּ מיד שׁלּ בין הער בּ ים ( לאחר הקרבת קרבן תמיד של בין הערבים ) ל שׂ מח שׁ אר ה יּוֹ ם עם כּ ל ה לּ ילה . והיא ךְ היתה שׂ מחה ז וֹ? החליל מ כּ ה , וּ מנ גּ נין בּכּ נ וֹ ר וּ ב נּ בלים וּ ב מּ צל תּ ים , וכל אחד ואחד בּ כלי שׁ יר שׁ ה וּ א י וֹ דע לנ גּ ן בּוֹ , וּ מי שׁיּוֹ דע בּפּ ה - בּפּ ה . ור וֹ קדין וּ מס פּ קין וּ מט פּ חין וּ מפ זּ זין וּ מכר כּ רין , כּ ל אחד ואחד כּ מ וֹ שׁיּוֹ דע , וא וֹ מרין דּ ברי שׁ יר ות שׁבּ ח וֹ ת [ ... ] מצוה להר בּוֹ ת בּשׂ מחה ז וֹ . ו לֹ א הי וּ ע וֹשׂ ין א וֹ ת הּ ע מּ י הארץ וכל מי שׁיּ רצה , א לּ א גּ ד וֹ לי חכמי י שׂ ראל ורא שׁ י ה יּשׁ יב וֹ ת וה סּ נהדרין והחסידים וה זּ קנים ואנ שׁ י מע שׂ ה [ ... ] ) משנה תורה ם"לרמב , הלכות לולב ח , יד-יב ) - [ ... ] מציין השמטה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר