עמוד:20

. 2 קראו שתי סיבות לשמחה בחג הסוכות : סיבה ראשונה : אבל בּ רא שׁ ה שּׁ נה אין כּ תיב שׁ ם אפ לּוּ שׂ מחה אחת , שׁ ה נּ פ שׁוֹ ת נד וֹ נ וֹ ת וּ מב קּשׁ אדם את נפ שׁוֹ י וֹ תר מ מּ מ וֹ נ וֹ . אבל בּ חג ( ס כּוֹ ת ) לפי שׁנּ טל וּ ה נּ פ שׁוֹ ת דּ ימ וֹ ס בּ י וֹ ם ה כּפּוּ רים כּ מ וֹ שׁ נאמר "כּ י בי וֹ ם ה זּ ה יכ פּ ר עליכם ... " לפיכ ךְ כּ תב שׁלֹשׁ שׂ מח וֹ ת : " ו שׂ מח תּ בּ ח גּךָ , " "וּשׂ מח תּ ם לפני ה' א לֹ קיכם , " " והיית א ךְ שׂ מח . " ( ילקוט שמעוני כג , תרנד ) אין כּ תיב - לא כתוב . דּ ימ וֹ ס - חופש , שחרור . סיבה שניה : וחג האסף בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה ... ( שמות כג , טז ) חג הסוכות , הידוע גם בשם חג האסיף , חל בסתיו . בזמן הזה , החקלאים אוספים את היבול האחרון לפני הגשמים , וגם זו סיבה לשמחה . ר בּ נו בּ חיי , אחד מפרשני התורה , מסביר שהשמחה בסוכות נובעת מן ההקלה שבאה אחרי העבודה הקשה בחקלאות ומן הפרות שהעבודה הזאת הניבה . ע תּ ה בּ חג האסיף כּ י יאסף תּ ב וּ את וֹ וּ פר וֹ תיו צמר וֹ שׁ מנ וֹ ו שׁ ק וּ י וֹ , ותב וֹ א ל וֹ מנ וּ חה וה שׁ קט אחר ה יּ גיעה וה טּ רח והעמל , והנה שׂ מחת וֹ כּ פ וּ לה . ( פירוש רבנו בחיי לספר דברים , ראה , טז ) ש ׁ ק וּ י וֹ - המשקה שלו ( יין . ( . 3 בילקוט שמעוני מצוין כי בראש השנה הנפשות נידונות , " וּ מב קּשׁ אדם את נפ שׁוֹ י וֹ תר מ מּ מ וֹ נ וֹ . " א . מה משמעות המשפט : " וּ מב קּשׁ אדם את נפ שׁוֹ י וֹ תר מ מּ מ וֹ נ וֹ ? " מה מרגישים האנשים בתקופת ימי הדין - ראש השנה ויום כיפור ? ב . מדוע אם כן , על פי ילקוט שמעוני , נזכרת המצווה לשמוח דווקא בחג הסוכות , ולא בראש השנה ויום כיפור ? . 4 עבודה בקבוצות א . בפירושו של ר בּ נו בּ חיי מופיעות המילים תב וּ את וֹ , צמר וֹ , שׁ מנ וֹ ו שׁ ק וּ י וֹ . השלימו לפי הדוגמה : תב וּ את וֹ – התבואה שלו צמר וֹ – שׁ מנ וֹ - שׁ ק וּ י וֹ ב . בכל המילים שבסעיף א מדובר על משהו "שלו . " של מי ? על מי מדובר ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר