עמוד:16

אמר ל וֹ הרב : "וּ בכן , מסת בּ ר , שׁ נהפ ךְ עלי ךָ הגלגל כּשׁ היית בּ ן ל"ו שׁ נים . האין זאת " ? ח שׁ ב העני בּ ינו 100 לבין עצמ וֹ ח שׁבּוֹ ן ה שׁ נים ואמר מ שׁ ת וֹ מם : " אמת נכ וֹ ן הדבר , בּ ן ל"ו הייתי " . אמר ל וֹ הרב : " עכ שׁ ו בּ ר וּ ר כּ ל ענינ ךָ : בּ תחלה עזר וּ ל ךָ מן ה שׁ מים שׁ תהיה ע שׁ יר , ויהא קל ל ךָ להחזיר הדינר . דינר אחד , ואתה לֹ א החזרת וֹ . ע שׂוּ עמ ךָ 105 לפנים מ שׁוּ רת הדין והמתינ וּ ל ךָ י"ח שׁ נים – כּשׁ נ וֹ ת חיי ךָ הרא שׁוֹ נ וֹ ת – ו לֹ א החזרת וֹ . אז גזר וּ עלי ךָ כּ ל א וֹ תן הרע וֹ ת . מ כּ יון שׁ חזרת בּ ת שׁוּ בה שׁ למה וגזרת על עצמ ךָ גל וּ ת ודל וּ ת וּ ביזי וֹ ן , כּ בר לקחת כּ פלים בּ כל חטאתי ךָ . ועכ שׁ ו לֹ א נ שׁ אר ל ךָ אלא להחזיר 110 הדינר לבעליו . חקרנ וּ ודר שׁ נ וּ בּ ין כּ ל מ שׁפּ ח וֹ ת ט וֹ לד וֹ שׁבּ יר וּשׁ לים והנה זה מצאנ וּ : האי שׁ הי וֹשׁ ב לפני ךָ , ר בּ י שׁ מעיה ט וֹ לד וֹ , ה וּ א בּ נו י וֹ ר שׁוֹ שׁ ל ר בּ י אברהם ט וֹ לד וֹ . שׁ אל ממנ וּ מחילה והחזר ל וֹ הדינר " . 115 מיד קם העני בּ חיל וּ ברעדה וה שׁ יב ל וֹ הדינר . ור בּ י שׁ מעיה אמר לא וֹ זני הר בּ נים : " הרי ק בּ לתי את שׁ לי ואין לי לֹ א טענה ו לֹ א טינה על האי שׁ הזה " . ואחר ה וֹ סיף ואמר לעני : 120 " עכ שׁ ו קח ממני את הדינר בּ ת וֹ רת מתנה מלב וּ מנפ שׁ , ויהי רצ וֹ ן , שׁ יהא כּ ח וֹ כּ כ וֹ ח א וֹ ת וֹ דינר רא שׁוֹ ן " . שׂ מח וּ הר בּ נים למע שׂ ה נאה זה , כּ י מעצמ וֹ ע שׂ ה מה שׁ ע שׂ ה ונפרד וּ ממנ וּ בּשׂ מחה וּ ב שׁ ל וֹ ם . 125 וזקני יר וּשׁ לים הי וּ מס פּ רים פּ לא וֹ ת חסדי ה' כּ י עמק וּ מאד . שׁכּ ן לֹ א עברה שׁ נה אחת , עד כּ י חזר האי שׁ לע שׁ יר וּ ת וֹ ועלה על רא שׁ ית וֹ והיה מט פּ ל בּ ע שׁ ר וּ בכב וֹ ד , בּ בנים וּ בבני בּ נים , והיה בּ ית וֹ פּ ת וּ ח לעניים ויד וֹ שׁ ל וּ חה לכל ד וֹ ר שׁ , והגיע ל שׂ יבה 130 ט וֹ בה , ונפטר בּ ש ׁ ם ט וֹ ב מן הע וֹ לם . ( מתוך קסמי מולדת , תשי ( "ד איזידור קאופמן , יום כיפור , לפני 1907

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר