עמוד:15

35 שׁ נה ר וֹ דפת שׁ נה , והע שׁ יר מצליח וע וֹ לה בּ מר וֹ מי ההצלחה . ויהי כּ בד מאד בּ כסף וּ בזהב , בּ נכסים וּ בעסקים . וּ בע וֹ ד וֹ ט וֹ בל בּשׁ פע ע וֹ שר וֹ – ירדה עליו שׁוֹ אה גד וֹ לה : דלקה נפלה בּ לילה בּ בית הסח וֹ ר וֹ ת הגד וֹ ל 40 שׁ ל וֹ ויהיה לעיי אפר . התנחם הגביר ואמר : מקרה פּ גע ה וּ א . לֹ א תק וּ ם פּ עמים צרה . אבל הצר וֹ ת קמ וּ פּ עמים הר בּ ה וגם בּ א וּ תכ וּ פ וֹ ת כּ מ וֹ "בּ שור וֹ ת אי וֹ . ב" רב ממ וֹ נ וֹ , שׁ היה מפקד בּ בית הממ וֹ ן הגד וֹ ל שׁבּ עיר , נתערער , שׁבּ עליו פּשׁ ט את הרגל ואבד 45 כּ ל ממ וֹ נ וֹ . כּ נס הגביר שׁ ארית פּ יז וּ רי כּ ספ וֹ וקנה סח וֹ רה – ירד שׁ ער הּ והפסיד הר בּ ה . שׁ לח יד וֹ בּ מסחר מר כּ לת והביא מח וּ ץ לארץ כּ מ וּ ת גד וֹ לה – נמצאה כּ לה נפסדה בּ ת וֹ לעים וּ בע פּוּשׁ . חזר והזמין מח וּ ץ לארץ עצים וּ ברזל – קמה סערה בּ ים 50 וטבע וּ אני וֹ תיו . וטרם תח לֹ ף שׁ נה יצא נקי לגמרי מנכסיו , וּ מאחר שׁ היה בּ יד וֹ גם ממ וֹ נם שׁ ל אחרים ואבד , מכר וּ הער כּ א וֹ ת את בּ ית וֹ וּ מקרקעיו ויצא לג וּ ר ה וּ א וּ בני בּ ית וֹ בּ בית קטן אפל וצר . 55 מ שׁ ראה עצמ וֹ בּ דרגה התחת וֹ נה ו לֹ א ראה שׁוּ ם פּ תח תקוה לפניו אלא שׁ יל ךְ ויחזר על ה פּ תחים , הבין שׁכּ ל הרעה שׁבּ אה עליו בּשׁ ל א וֹ ת וֹ דינר גז וּ ל בּ אה עליו , אלא שׁ היה תמה וּ מ שׁ ת וֹ מם על ס וֹ ד דרכי : ה' למה א וֹ ת וֹ דינר גז וּ ל הביא ל וֹ בּ תחלה 60 בּ רכה גד וֹ לה ? על כּ ל פּ נים גמר בּ דעת וֹ , שׁ יעזב בּ ית וֹ , א שׁ ת וֹ וּ בניו ויל ךְ מעיר לעיר ויחזר על פּ תחים עד שׁ יגיע לק וּשׁ טא ויחזיר את הדינר לבעליו . והיא ךְ י שׁ יב הדינר וּ ביד וֹ אין אף פּ ר וּ טה ? נתנה ל וֹ א שׁ ת וֹ ט בּ עת קד וּשׁ ין שׁ ל הּ , שׁ ימ כּ רנה ויחזיר 65 הגזלה לבעליה . כּ ימי שׁ נה היה נ וֹ דד מעיר לעיר וילק וּ ט עניים על שׁ כמ וֹ , עד שׁ הגיע לק וּשׁ טא . חקר ודר שׁ , ונ וֹ דע ל וֹ שׁ א וֹ ת וֹ שׁ לחני עלה לפני כּ מה שׁ נים לארץ הקד וֹשׁ ה . 70 נצטער הגביר-העני דידן צער גד וֹ ל , אבל לֹ א נתיא שׁ . אזר חיליו ויצא לדר ךְ לארץ י שׂ ראל . הגיע ליר וּשׁ לים בּ ערב רא שׁ ה שׁ נה והל ךְ לבית התמח וּ י . הקצ וּ ל וֹ שׁ ם מטה בּ ין העניים ונתנ וּ ל וֹ מל בּוּשׁ נקי . 75 בּ י וֹ ם רא שׁ ה שׁ נה נקלע לבית ה כּ נסת " איסטמ בּוּ ליס" שׁבּ ת וֹךְ הח וֹ מ וֹ ת . היה החזן אי שׁ קד וֹשׁ וּ בקי בּ ת וֹ רת ח"ן והיה מת פּ לל בּ דבק וּ ת וּ בדמע וֹ ת , ועם זה , היה ק וֹ ל וֹ נעים ור ךְ להפליא . בּ ין שׁ חרית למ וּ סף דר שׁ החזן דר שׁ ה , דברי מ וּ סר 80 ות וֹ כחה וּ בפרט הארי ךְ בּ עו וֹ ן גזל ואמר בּ גנ וּ ת וֹ שׁ ה וּ א כּ רקב בּ עצמ וֹ ת הגזלן וּ כס פּ חת בּ ב שׂ ר וֹ ואין ל וֹ תקנה לגזלן עד שׁ יחזיר הגזלה לבעליו . נתרע שׁ העני-ע שׁ יר מדברי הרב שׁ הי וּ כּ מכונים אליו ו שׁ חה לעפר נפ שׁוֹ . 85 לאחר רא שׁ ה שׁ נה שׁ אל לבית הרב וּ בא לפניו . י שׁ ב על הארץ לרגלי הרב וס פּ ר ל וֹ את כּ ל הק וֹ ר וֹ ת א וֹ ת וֹ מתחלה ועד ס וֹ ף , ואת תמיהת וֹ על הצלחת וֹ בּ תחלה סח לו . נ שׁ תקע הרב בּ מח שׁ ב וֹ ת ואחר אמר ל וֹ : " ל ךְ עתה ל שׁ ל וֹ ם , הי וֹ ם אבדק ואבחן בּ ענינ ךָ 90 וּ מחר בּבּ קר תב וֹ א וא שׁ ר י שׂ ים ה' בּ ל בּ י אגידנ וּ ל ךְ " . כּשׁבּ א למחרת וֹ י שׁ ב וּ שׁ ני חכמים על יד הרב , שׁ היה אב בּ ית דין , וה שׁ נים חבריו , ואי שׁ שׁ לי שׁ י י שׁ ב מהצד . פּ תח אב בּ ית דין וּשׁ אל וֹ לעני : "שׁ מא ז וֹ כר אתה בּ ן כּ מה היית כּשׁ גזלת א וֹ ת וֹ דינר " ? 95 אמר ל וֹ : " הן , ז וֹ כר אני . בּ ן י"ח הייתי " . הער כּ א וֹ ת – המ וֹ סדות השלט וֹ ניים . ויחזר על ה פּ תחים - הלך מבית לבית לקבץ נדבות . היא ךְ - איך . כּ ימי שׁ נה – במשך שנה . אזר חיליו – אסף כוחו . בּ ית התמח וּ י - מוסד ציבורי הדואג לנזקקים . ת וֹ רת ) ח"ן חכמת הנסתר ) - כינוי לתורת הקבלה . שׁ חה לעפר נפ שׁוֹ - הרגיש שנפשו מושפלת עד לעפר . סח - אמר , סיפר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר