עמוד:14

הדינר הגזול | יהודה בורלא מע שׂ ה בּ בח וּ ר בּ ן עניים מהעיר איזמיר , רא וּ בן אלנקוה שׁ מ וֹ , שׁ היה מ שׁ מ שׁ כּשׁוּ ליה אצל שׁ לחני יד וּ ע בּ עיר , ר בּ י אברהם מט וֹ לד וֹ , והיה ע וֹ בד את אד וֹ ניו תדיר בּ י שׁ ר וּ באמ וּ נה . י וֹ ם אחד ראה ה בּ ח וּ ר 5 שׁ ה שּׁ לחני שׁ קע בּ ח שׁבּוֹ נ וֹ ת שׁ ע וֹ ת ר בּוֹ ת והיה מ וֹ נה וע וֹ ר ךְ צי בּוּ רי כּ סף וזהב לר וֹ ב . מ שׁ גמר את מלאכת וֹ הניח כּ ל הממ וֹ ן בּ ארגז ה בּ רזל , נעל וֹ בּ מפתח ויצא לעניניו . כּשׁבּ א ה שׁוּ ליה לכ בּ ד וּ לסדר את המק וֹ ם מצא 10 דינר , שׁ היה חב וּ י בּ ת וֹךְ סדק מ וֹ שב אד וֹ ניו . ה שׂ יא וֹ יצר וֹ שׁ יקח ל וֹ זה הדינר . דינר אחד . הרי ל שׁ לחני הר בּ ה אלפים בּ ארגז . לקח וֹ אבל שׁוּ ב היה מהסס , שׁ יחזיר וֹ או שׁ יניח וֹ אצל וֹ . שׁ ב וּ ע ימים החזיק אצל וֹ , אבל לֹ א פּ רט וֹ , אלא הח בּ יא וֹ אצל וֹ בּ מק וֹ ם סתר . 15 וּ בימים ההם אירע , שׁ ה שׁ לחני היה אנ וּ ס פּ תא וֹ ם לעק וֹ ר בּ ית וֹ מאיזמיר וּ לה שׁ תקע בּ ק וּשׁ טא ה בּ ירה . בּ מהרה אסף את כּ ל א שׁ ר ל וֹ ויצא לדר כּוֹ . מחמת שׁ היתה מה וּ מה ר בּ ה בּ א וֹ תה עקירת פּ תע , נ שׁ מט ענין הדינר מדעת וֹ שׁ ל ה שׁוּ ליה . לאחר ימים 20 גמר בּ דעת וֹ שׁ יקנה מעט סח וֹ רה , כּ ג וֹ ן כּ לי סדקית , בּ א וֹ ת וֹ דינר וינסה מזל וֹ . קנה ויצא ל שׁוּ ק והיה ה וֹ ל ךְ וּ מ וֹ כר בּ קל וּ ת . עד הערב מכר הסח וֹ רה כּ לה . חזר וקנה כּ פלים . יצא וּ מכרה בּ רוח ט וֹ ב . וכ ךְ בּ י וֹ ם ה שׁ לי שׁ י והרביעי – 25 קנה וּ מכר , מכר וקנה . וכל י וֹ ם הצלחת וֹ גד וֹ לה מק וֹ דמ וֹ . וּ בה בּשׁ נה כּ בר פּ תח חנ וּ ת גד וֹ לה וּ גד וּשׁ ה בּ סח וֹ רה ונ שׂ א ל וֹ א שׁ ה והקים בּ ית . " אם כּךְ " , אמר ה בּ ח וּ ר בּ ינ וֹ לבין עצמ וֹ , " אין עין ר וֹ אה . לית דין ולית דין . דינר הגז וּ ל – כּ דינר הקנ וּ י . 30 זה ע וֹשׂ ה רוח וזה ע וֹשׂ ה רוח . מקרה אחד ל כּ ל . א שׁ רי האיש א שׁ ר ל וֹ דינר " . עבר וּ ה שׁ נים וּ כבר הגיע לגיל שׁ ל וֹשׁ ים , ויצא ל וֹ שׁ ם ע שׁ יר גד וֹ ל . בּ רם , גם שׁ ם כּ ילי גד וֹ ל יצא ל וֹ , שׁלֹ א היה נ וֹ תן למעשי צדקה וחסד אלא טי פּ ין טי פּ ין . שׁ לחני - חלפן כספים . הש ׂ יא וֹ יצר וֹ - לא עמד בפיתוי . פּ רט וֹ - החליף את הדינר בשטרות או במטבעות באותו שווי . אנ וּ ס - חייב , מוכרח . מחמת - בגלל , מפני . כּ לי סדקית - אביזרים קטנים המשמשים לתפירה , רקמה וכד . ' בּ רם - אבל , אך . כּ יליי - קמצן . טי פּ ין טי פּ ין - מעט בכל פעם . . 1 הסיפור שתשמעו ותקראו נקרא "הדינר הגז וּ . ל" האם אתם מבינים את משמעות השם ? תוכלו להיעזר במילון . . 2 היכנסו לפעילות המתוקשבת והאזינו לסיפור . עקבו אחר הכתוב . מטבע שנטבע בקונסטנטינופול , טורקיה , 1917

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר