עמוד:11

רבי אלעזר והמכוער מע שׂ ה שׁבּ א ר בּ י אלעזר בּ ן ר' שׁ מע וֹ ן מ מּ ג דּ ל גּ ד וֹ ר מ בּ ית ר בּוֹ , והיה רכ וּ ב על החמ וֹ ר וּ מט יּ ל על שׂ פת נהר , ו שׂ מח שׂ מחה גּ ד וֹ לה , והיתה דּ ע תּוֹ גּסּ ה עליו מ פּ ני שׁלּ מד תּוֹ רה הר בּ ה . נז דּמּ ן ל וֹ אדם אחד שׁ היה מכער בּ י וֹ תר . אמר ל וֹ : שׁ ל וֹ ם עלי ךָ ר בּ י ! ו לֹ א החזיר ל וֹ , א לּ א אמר ל וֹ : ריקא , כּמּ ה מכער א וֹ ת וֹ האי שׁ! שׁמּ א כּ ל בּ ני עיר ךָ מכערים כּ מ וֹ ת ךָ? אמר ל וֹ : איני י וֹ דע , א לּ א ל ךָ ואמר לא מּ ן שׁ ע שׂ אני "כּמּ ה מכער כּ לי זה שׁ ע שׂ ית . " כּ יון שׁיּ דע בּ עצמ וֹ שׁ חטא , ירד מן החמ וֹ ר ונ שׁתּטּ ח לפניו . ואמר ל וֹ : נעניתי ל ךָ , מח וֹ ל לי . אמר ל וֹ : איני מ וֹ חל ל ךָ עד שׁתּ ל ךְ לא מּ ן שׁ ע שׂ אני ואמר ל וֹ : "כּמּ ה מכער כּ לי זה שׁ ע שׂ ית . " היה מט יּ ל אחריו עד שׁ ה גּ יע לעיר וֹ . יצא וּ בּ ני עיר וֹ לקראת וֹ והי וּ א וֹ מרים ל וֹ : שׁ ל וֹ ם עלי ךָ ר בּ י ר בּ י , מ וֹ רי מ וֹ רי . אמר להם : למי א תּ ם ק וֹ רין " ר בּ י ר בּ ? י" אמר וּ ל וֹ : לזה שׁמּ ט יּ ל אחרי ךָ . אמר להם : אם זה ר בּ י , אל יר בּוּ כּ מ וֹ ת וֹ בּ י שׂ ראל . אמר וּ ל וֹ : מ פּ ני מה ? אמר להם : כּךְ וכ ךְ ע שׂ ה לי . אמר וּ ל וֹ : אף על פּ י כן מח וֹ ל ל וֹ , שׁ אדם גּ ד וֹ ל בּתּוֹ רה ה וּ א . אמר להם : בּשׁ בילכם הריני מ וֹ חל ל וֹ , וּ בלבד שׁלֹּ א יהא רגיל לע שׂוֹ ת כּ ן . מ יּ ד נכנס ר בּ י אלעזר בּ ן ר בּ י שׁ מע וֹ ן ודר שׁ : " לע וֹ לם יהא אדם ר ךְ כּקּ נה ואל יהא ק שׁ ה כּ ארז ... " ) תלמוד בבלי , תענית כ , ( ע"א-ע"ב שׁמּ א - אולי , יכול להיות ש ... שׁ ע שׂ אני - שעשה אותי . . 3 שיחה בכיתה א . מדוע , לדעתכם , סירב האיש למחול לרבי אלעזר ? ב . רוב הסיפור כתוב כשיחה . מי הדוברים בחלק הראשון ( עד שורה (? 15 מי בחלק השני ? ג . מה תוכלו ללמוד ממעשיו של רבי אלעזר לאחר שהבין כי פגע באיש ? ד . בקשתם של אנשי העיר שכנעה את האיש למחול לרבי אלעזר . מדוע ? ה . קראו שוב את שתי השורות האחרונות של הסיפור וחשבו : כיצד קשורים דבריו של רבי אלעזר למה שקרה בסיפור ? מי , לדעתכם , הוא ה"קנה" ומי ה"ארז ? " הסבירו . ו . מה אתם יכולים ללמוד מדבריו של רבי אלעזר ביחס להתנהגותנו בחיי היום-יום ? . 2 היכנסו לפעילות המתוקשבת והאזינו לסיפור . עקבו אחר הכתוב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר