עמוד:124

כט במדבר הזה יפלו פגריכם וכל פקדיכם לכל מספרכם , מבן עשרים שנה ומעלה , אשר הלינתם עלי . ל אם אתם תבאו אל הארץ אשר נשאתי את ידי לשכן אתכם בה , כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון . לא וטפכם אשר אמרתם לבז יהיה , והביאתי אתם וידעו את הארץ אשר מאסתם בה . לב ופגריכם אתם יפלו במדבר הזה . לג ובניכם יהיו רעים במדבר ארבעים שנה ונשאו את זנותיכם , עד תם פגריכם במדבר . לד במספר הימים אשר תרתם את הארץ ארבעים יום , יום לשנה יום לשנה תשאו את עונתיכם , ארבעים שנה . וידעתם את תנואתי . לה אני יהוה דברתי אם לא זאת אעשה לכל העדה הרעה הזאת הנועדים עלי . במדבר הזה יתמו ושם ימתו . לו והאנשים אשר שלח משה לתור את הארץ , וישבו וילונו ( וילינו ) עליו את כל העדה להוציא דבה על הארץ . לז וימתו האנשים מוצאי דבת הארץ רעה במגפה לפני יהוה . לח ויהושע בן נון וכלב בן יפנה חיו מן האנשים ההם ההלכים לתור את הארץ . יפלו פגריכם ( כט : ( אתם תמותו . מבן עשרים שנה ומעלה אשר הלינתם עלי ( כט : ( כל מי שהתלונן והוא בן יותר מ-20 שנה – יקבל ענש . כי אם כלב בן יפנה ויהושע בן נון : ( ל ) מהמרגלים – רק כלב ויהושע יכנסו לארץ . רעים במדבר ( לג : ( בניכם ינדדו במדבר כמו בעלי חיים שמחפשים מרעה . ונשאו את זנותיכם ( לג : ( בניכם יסבלו בגלל החטאים שלכם . עד תם פגריכם במדבר ( לג : ( הם ינדדו במדבר עד שכל מי שהתלונן ימות . במספר הימים אשר תרתם את הארץ ( לד : ( לפי מספר הימים שבהם המרגלים תרו את הארץ . יום לשנה יום לשנה ( לד : ( כל יום שוה שנה , ובסך הכל 40 – שנה . תשאו את עונתיכם ארבעים שנה ( לד : ( הענש ימשך 40 שנה . תנואתי ( לד : ( ההתנגדות שלי . הנועדים עלי ( לה : ( שמתאספים נגדי .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר