עמוד:92

ה' מצוה על בני ישראל להתנהג יפה זה אל זה ט ובקצרכם את קציר ארצכם , לא תכ ה פאת שדך לקצר , ולקט קצירך לא תלקט . י וכרמך לא תעולל , ופרט כרמך לא תלקט , לעני ולגר תעזב אתם , אני יהוה אלהיכם . יא לא תגנבו , ולא תכחשו ולא תשקרו איש בעמיתו . יב ולא תשבעו בשמי לשקר , וח לת את שם אלהיך , אני יהוה . ובקצרכם את קציר ארצכם : ( ט ) כאשר תקצרו את התבואה , את החטה והשעורה ושאר הדגנים . לא תכלה : ( ט ) אל תסים , אל תקצר את כל השדה . פאת שדך : ( ט ) פנה בשדה שלך . ולקט קצירך : ( ט ) השבולים שנופלות כשקוצרים את התבואה . לא תלקט : ( ט ) אל תאסף . וכרמך : ( י ) בכרם שלך . לא תעולל : ( י ) אל תאסף את העוללות , את הענבים שנשארו על הגפן אחרי הבציר . בציר = קטיף של ענבים . ופרט כרמך : ( י ) ענבים שנפלו לארץ בזמן הבציר . ולגר : ( י ) אדם זר שבא לגור בסביבתך . ולא תכחשו ( יא : ( אל תשקרו אם לקחתם רכוש שלא שיך לכם . איש בעמיתו ( יא : ( אדם לחברו , זה לזה . עמית = חבר . וחללת את שם אלהיך ( יב : ( אם תשבע לשקר בשם ה' – תחלל אותו , תפגע בו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר