עמוד:81

כח ויעשו בני לוי כדבר משה , ויפל מן העם ביום ההוא כשלשת אלפי איש . כט ויאמר משה : מלאו ידכם היום ליהוה , כי איש בבנו ובאחיו , ולתת עליכם היום ברכה . משה מבקש מה' לסלח לבני ישראל ל ויהי ממחרת , ויאמר משה אל העם : אתם חטאתם חטאה גדלה , ועתה אעלה אל יהוה , אולי אכפרה בעד חטאתכם . לא וישב משה אל יהוה ויאמר : אנא חטא העם הזה חטאה גדלה ויעשו להם אלהי זהב . לב ועתה אם תשא חטאתם , ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת . לג ויאמר יהוה אל משה : מי אשר חטא לי , אמחנו מספרי . לד ועתה לך נחה את העם אל אשר דברתי לך , הנה מלאכי ילך לפניך , וביום פקדי ופקדתי עלהם חטאתם . לה ויגף יהוה את העם על אשר עשו את העגל אשר עשה אהרן . מלאו ידכם היום ליהוה ( כט : ( מהיום , אתם ( בני שבט לוי ) ממנים לשרת את . ה' כי איש בבנו ובאחיו ( כט : ( כי הרגתם את קרובי המשפחה שלכם בפקדת . ה' ולתת עליכם היום ברכה ( כט : ( והמעשים שלכם יביאו לכם ברכה . אכפרה בעד חטאתכם : ( ל ) אגרם לה' לסלח לכם על המעשה הרע שעשיתם . וישב ( לא : ( חזר . אם תשא חטאתם ( לב : ( אם תסלח להם . ואם אין ( לב : ( ואם לא תסלח להם . מחני נא מספרך אשר כתבת ( לב : ( תמחק אותי מהספר שבו אתה כותב את גורל האנשים , תהרג אותי . מי אשר חטא לי אמחנו מספרי ( לג : ( אני אמחק מהספר את מי שחטא ! נחה ( לד : ( תנחה , תדריך , תראה להם את הדרך . אל אשר דברתי לך ( לד : ( אל המקום שאמרתי לך , אל ארץ ישראל . וביום פקדי ( לד : ( כאשר אעניש אותם . ופקדתי עלהם חטאתם ( לד : ( אעניש אותם גם על החטא הזה . ויגף ( לה : ( הכה , הביא מגפה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר