עמוד:71

ז זכור את יום השבת לקדשו . ח ששת ימים תעבד ועשית כל מלאכתך . ט ויום השביעי שבת ליהוה אלהיך , לא תעשה כל מלאכה , אתה ובנך ובתך , עבדך ואמתך ובהמתך , וגרך אשר בשעריך . י כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ , את הים ואת כל אשר בם , וינח ביום השביעי . על כן ברך יהוה את יום השבת ויקדשהו . יא כבד את אביך ואת אמך , למען יארכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן לך . יב לא תרצח . לא תנאף . לא תגנב . לא תענה ברעך עד שקר . יג לא תחמד בית רעך , לא תחמד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו , וכל אשר לרעך . לקדשו : ( ז ) לקדש אותו , לשמר אותו כיום קדוש . ואמתך : ( ט ) האמה שלך , השפחה שלך . וגרך אשר בשעריך : ( ט ) אנשים שלא מעם ישראל שגרים בעיר שלכם . וינח : ( י ) ה' נח ביום השביעי והפסיק את עבודת הבריאה . יארכון ימיך ( יא : ( תחיה שנים רבות . לא תנאף ( יב : ( אל תהיה בן זוג של אשה נשואה . לא תענה ברעך עד שקר ( יב : ( אסור להעיד עדות שקר במשפט , אסור לומר שאדם עשה משהו שהוא לא עשה . לא תחמד ( יג : ( אל תרצה להשיג דבר ששיך לאדם אחר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר