עמוד:48

כד ושמרתם את הדבר הזה לחק לך ולבניך עד עולם . כה והיה כי תבאו אל הארץ אשר יתן יהוה לכם כאשר דבר , ושמרתם את העבדה הזאת . כו והיה כי יאמרו אליכם בניכם : מה העבדה הזאת לכם ? כז ואמרתם : זבח פסח הוא ליהוה , אשר פסח על בתי בני ישראל במצרים , בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל . ויקד העם וישתחוו . כח וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה יהוה את משה ואהרן כן עשו . כאשר דבר ( כה : ( כמו שהבטיח . העבדה הזאת ( כה : ( החקים של קרבן הפסח . כי יאמרו ( כו : ( כאשר יאמרו . זבח ( כז : ( קרבן . בנגפו ( כז : ( כאשר נגף , כאשר הכה ופגע . מהר ! עוד רגע יוצאים ממצרים ! סמנו את עצמכם !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר