עמוד:43

יג ויט משה את מטהו על ארץ מצרים , ויהוה נהג רוח קדים בארץ , כל היום ההוא וכל הלילה . הבקר היה , ורוח הקדים נשא את הארבה . יד ויעל הארבה על כל ארץ מצרים , וינח בכל גבול מצרים , כבד מאד , לפניו לא היה כן ארבה כמהו , ואחריו לא יהיה כן . טו ויכס את עין כל הארץ ותחשך הארץ , ויאכל את כל עשב הארץ ואת כל פרי העץ אשר הותיר הברד , ולא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה בכל ארץ מצרים . טז וימהר פרעה לקרא למשה ולאהרן , ויאמר : חטאתי ליהוה אלהיכם ולכם . יז ועתה שא נא חטאתי אך הפעם והעתירו ליהוה אלהיכם , ויסר מעלי רק את המות הזה . יח ויצא מעם פרעה , ויעתר אל יהוה . יט ויהפך יהוה רוח ים חזק מאד וישא את הארבה ויתקעהו ימה סוף . לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים . כ ויחזק יהוה את לב פרעה , ולא שלח את בני ישראל . כא ויאמר יהוה אל משה : נטה ידך על השמים , ויהי חשך על ארץ מצרים , וימש חשך . כב ויט משה את ידו על השמים , ויהי חשך אפלה בכל ארץ מצרים שלשת ימים . כג לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלשת ימים , ולכל בני ישראל היה אור במושבתם . כד ויקרא פרעה אל משה ויאמר : לכו עבדו את יהוה , רק צאנכם ובקרכם יצג , גם טפכם ילך עמכם . כה ויאמר משה : גם אתה תתן בידנו זבחים ועלת , ועשינו ליהוה אלהינו . כו וגם מקננו ילך עמנו לא תשאר פרסה , כי ממנו נקח לעבד את יהוה אלהינו , ואנחנו לא נדע מה נעבד את יהוה עד באנו שמה . כז ויחזק יהוה את לב פרעה , ולא אבה לשלחם . כח ויאמר לו פרעה : לך מעלי . השמר לך אל תסף ראות פני , כי ביום ראתך פני תמות . כט ויאמר משה : כן דברת . לא אסף עוד ראות פניך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר