עמוד:38

ט עשר המכות - המשך א ויאמר יהוה אל משה : בא אל פרעה , ודברת אליו : כה אמר יהוה אלהי העברים : שלח את עמי ויעבדני . ב כי אם מאן אתה לשלח , ועודך מחזיק בם . ג הנה יד יהוה הויה במקנך אשר בשדה , בסוסים בחמרים בגמלים בבקר ובצאן , דבר כבד מאד . ד והפלה יהוה בין מקנה ישראל ובין מקנה מצרים , ולא ימות מכל לבני ישראל דבר . ה וישם יהוה מועד לאמר : מחר יעשה יהוה הדבר הזה בארץ . ו ויעש יהוה את הדבר הזה ממחרת , וימת כל מקנה מצרים , וממקנה בני ישראל לא מת אחד . ז וישלח פרעה והנה לא מת ממקנה ישראל עד אחד , ויכבד לב פרעה ולא שלח את העם . ח ויאמר יהוה אל משה ואל אהרן : קחו לכם מלא חפניכם פיח כבשן , וזרקו משה השמימה לעיני פרעה . ט והיה לאבק על כל ארץ מצרים , והיה על האדם ועל הבהמה לשחין פרח אבעבעת בכל ארץ מצרים . י ויקחו את פיח הכבשן ויעמדו לפני פרעה , ויזרק אתו משה השמימה , ויהי שחין אבעבעת פרח באדם ובבהמה . יא ולא יכלו החרטמים לעמד לפני משה מפני השחין , כי היה השחין בחרטמם ובכל מצרים . יב ויחזק יהוה את לב פרעה ולא שמע אלהם , כאשר דבר יהוה אל משה . יג ויאמר יהוה אל משה : השכם בבקר והתיצב לפני פרעה , ואמרת אליו : כה אמר יהוה אלהי העברים : שלח את עמי ויעבדני .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר