עמוד:244

) 15 א . אי אפשר , הישרים k ו– n לא מקבילים ב . אי אפשר , לא נתון שהישרים k ו- n מקבילים ג . 60 ! ד . 40 ! ה . 50 ! ו . ) 16 110 ! א . 66 ! ב . 45 ! ג . 20 ! , 120 ! , 40 ! ) 22 70 ! , 60 ! , 50 ! ) 21 40 ! , 50 ! ) 17 60 ! ) 24 א . 70 ! , 20 ! . ב 36 ! , 54 ! ג . 115 ! , 40 ! , 25 ! . א ) 25 50 ! , 40 ! ב . 60 ! , 30 ! . א ) 26 49 ! , 90 ! , 41 ! ב . 54 ! , 36 ! ג . ) 27 30 ! , 60 ! א . לא ייתכן ב . ייתכן ג . ייתכן ד . לא ייתכן 90 ! , 20 ! , 70 ! ) 28 ) 31 א . 65 ! , 25 ! : DFTP ; 50 ! , 40 ! : DGPF ; 70 ! , 20 ! : DGMP ב . זוויות המרובע 90 ! , 135 ! , 65 ! , 70 ! -TPMR ) 34 א . 135 ! , 135 ! ב . ) 35 45 ! א . 24 ! , 156 ! , 24 ! , 156 ! ב . 45 ! , 135 ! , 45 ! , 135 ! ג . 50 ! , 130 ! , 50 ! , 130 ! ) 39 70 ! , 110 ! , 70 ! , 110 ! . ד א . 130 ! , 50 ! ב . ) 40 110 ! , 52 ! , 128 ! א . 62 ! , 138 ! ב . 135 ! , 110 ! ג . ) 41 120 ! , 120 ! , 60 ! א . 110 ! , 80 ! , 100 ! , 70 ! ב . ) 42 80 ! , 100 ! , 150 ! , 30 ! ב . 20 ! , 70 ! , 90 ! 1 70 ! , 110 ! , 160 ! , 20 ! 2 שטחים א . שטח של משולש ) עמ' ) 171-155 ) 3 ב . ) 6 FE = AB , ED = BC , AC = FD , F = A , B = E , D = C א . 30 סמ"ר ב . 54 סמ"ר ג . 24 סמר" 4 1 ) 7 א . מ"ס 3 , מ"ס 4 , 6 סמ"ר ב . ר"מ 30 , 'מ 12 , 'מ 5 ג . מ"ס 2 , מ"ס 1 . 5 , 1 . 5 סמ"ר ד . , 'מ , 'מ 9 3 2 ) 8 ר"מ א . ר"מ 0 . 6 ב . 25 סמ"ר ג . 24 סמ ) 9 ר" א . ר"מ 24 ב . ר"מ 18 ג . ר"מ 24 ד . ר"מ 40 27 ) 11 א . 9 1 סמ 36 2 ר" סמ 9 3 ר" סמ 27 4 ר" סמ"ר ב . AB = מ"ס 12 , AD = מ"ס 6 ג . ר"מ 0 . 0036 7 1 1 ) 12 א . 4 , 'מ 6 מ' ב . ) 13 ר"מ 12 3 ר"מ 12 2 ר"מ 12 1 א . סמ"ר ב . a 2 a 1 8 8 8 ) 16 א . מ"ס 2 . 5 ב . 16 סמ 100 . א ) 17 ר" סמ"ר ב . ) 19 מ"ס 10 א . ר"מ 2 . 5 x : DADC ; ר"מ 5 x : DADB ב . 12 , 'מ 6 מ' ) 20 א . מ"ס 5 , מ"ס 10 ב . ) 21 מ"ס 20 א . 143 . 5 סמ"ר ב . 70 סמ 147 . 5 ) 22 ר" סמר" ) 27 א . נכון ב . נכון ג . לא נכון ד . נכון ה . נכון ) 33 ר"מ 27 ) 32 א . 200 סמ"ר ב . 260 סמ"ר ג . 37 . 5 סמר" ) 35 מ"ס 8 ) 34 א . מ"ס 4 ב . ) 36 מ"ס 8 א . 600 סמ ) 37 ר" א . 60 סמ"ר ב . ) 38 מ"ס 8 א . 125 סמ"ר ב . ) 39 מ"ס 10 א . 5 מ' ב . 12 מ' ) 43 א , ב , ד , ה ) 44 א . מ"ס 9 , מ"ס 6 ב . שטחי מרובעים ומצולעים אחרים ) עמ' ) 195-172 ) 2 א . BD , BP ב . 30 ) 6 BS , BN סמ ) 7 ר” א . ר”מ 1200 ב . ר”מ 800 ג . ר”מ 1600 ד . אי–אפשר ה . אי–אפשר ו . ) 8 ר”מ 1225 ב . ) 10 מ”ס 12 ) 9 מ”ס 8 ב . הצלעות : מ”ס 8 , מ”ס 12 ; הגובה : מ”ס 6 ג . 72 סמר” ) 11 א . 60 סמ”ר ב . 10 , 'מ 16 ) 12 מ”ס 7 . 5 מ’ ) 13 א . מ”ס 16 , מ”ס 12 ב . מ”ס 6 , מ”ס 8 660 ) 14 סמ”ר , 20 ) 19 מ”ס 27 . 5 סמ ) 20 ר" קטן 20–מ סמ ) 21 ר” א . לא נכון ב . לא נכון ג . נכון ד . לא נכון

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר