עמוד:243

1 ) 39 10 , -3 ) 38 1 , 2 ) 37 א . ( 8 x + 12 ) : 4 ב . ) 43 1 ) 42 3 ) 41 10 ) 40 - א . -5 c + 12 2 ב . 6 - 3 k ג . 2 x ד . 16 - 4 k ה . 13 m + 12 ו . 8 y ז . c - 1 . 9 ח . 3 . 5 ט . - x - 4 י . 10 b - 4 2 2 יא . 1 y יב . ) 45 ד ) 44 - b א . חיובי ב . אפס ) 46 א . 34 2 13 1 ב . -7 2 0 1 15 2 2 ג . 13 2 2 1 ד . 1 2 1 1 ה . 2 1 ו . ) 47 5 2 6 1 א . x = -1 ב . a = -5 ג . y = 8 3 3 1 1 1 ד . t = -9 ה . b = 6 ו . t = -1 ז . m = - ח . x = -2 ט . k = -10 י . a = -1 יא . x = -1 יב . a = 6 3 3 2 יג . b = -1 יד . x = 22 טו . -15 ) 48 y = 30 זוויות א . זוויות - חזרה והעמקה ) עמ' ) 135-111 ) 3 א . קהה , 3 , 1 - חדה , 6 , 2 - ישרה , 4 - שטוחה 5 - ב . ( 1 ) חדה ( 2 ) קהה ( 3 ) ישרה ג . 22 פעמים ) 5 ב . למשל , ADH , GDC , AHD ג . ) 9 DGB , DHB א . + ב . -2 ג . אי–אפשר לבטא ד . ה . - ו . ) 11 -2 א . PBA חדה ב . PCB קהה ג . BKD ישרה ד . BFA שטוחה ה . BDP ו . PHD קהה ) 12 נכון - א , ג , ה , לא נכון - ב , ד ) 16 א . BAD ב . BMD ד . BAD ו . ) 17 BFE א . 2 2 ב . 4 ג . 5 ד . ) 23 3 א . 30 ! ב . 120 ! ג . 135 ! ד . ) 26 20 ! ) 24 75 ! א . 105 ! 4 75 ! 3 40 ! 2 140 ! 1 ) 29 140 ! 6 40 ! 5 א . ) 30 24 ! א . 60 ! , 12 ! ב . 30 ! , 70 ! ג . 27 ! , 25 ! ד . ) 31 80 ! , 20 ! א . 1 2 -15 4 -15 3 2 2 ב . ) 32 ABC = 55 ! , ABM = 20 ! , MBK = 70 ! , MBC = 35 ! א . 2 2 1 3 3 ב . ) 33 102 ! 3 68 ! 2 34 ! 1 א . 140 ! , 40 ! ב . 20 ! , 60 ! ) 34 א . 180 ! ב . ) 36 90- 3 180-2 2 180- 1 ב . 2 -20 2 -20 1 ג . 35 ! 2 55 ! 1 1 ) 45 42 ! , 60 ! ) 38 16 ! , 56 ! ) 37 א . 60 ! ב . + •) •) ) 50 א . 1 נכון 2 לא ניתן לקבוע 3 לא נכון 2 ב . ) 52 60 ! א . 30 ! , 150 ! ב . 114 ! , 66 ! ג . 60 ! , 120 ! ד . ) 55 135 ! , 45 ! א . 55 ! 3 35 ! 2 110 ! 1 ) 64 18 ! ) 57 90 ! 4 א . 100 ! 3 80 ! 2 100 ! 1 ב . 45 ! 3 135 ! 2 45 ! 1 ג . 40 ! 2 140 ! 1 ) 69 180 ! ) 66 45 ! , 60 ! , 30 ! ) 65 ייתכן : א , ב , ד ב . זוויות מתאימות וזוויות מתחלפות ) עמ' ) 154-136 ) 3 א . לא מתאימות ב . לא מתאימות ג . לא מתאימות ד . לא מתאימות ה . מתאימות ו . מתאימות ) 8 א . מתחלפות ב . לא מתחלפות ג . מתחלפות ד . לא מתחלפות . ה . לא מתחלפות ו . לא מתחלפות ) 10 א . שוות ב . לא שוות ג . שוות ד . לא שוות ה . שוות ו . הירוקות שוות , הוורודות שונות ) 13 א . 54 ! ב . ירוקה : ; 120 ! סגולה : 60 ! ג . 120 ! ד . 63 ! ה . 45 ! ו . 110 ! , 70 !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר