עמוד:234

102 הצורה בסרטוט מורכבת מהריבוע ABCD ומחצי עיגול . הקטע AB הוא קוטר של חצי העיגול . אורך הצלע של הריבוע הוא . 'מ x א . כתבו ביטוי המתאר את היקף הצורה . ב . כתבו ביטוי המתאר את שטח הצורה . 103 הקטרים BD–ו AC של המעגל שבסרטוט מאונכים זה לזה . חשבו את השטח המסומן בצהוב ( ביחידות של משבצת . ( 104 לשני המעגלים שבסרטוט יש מרכז משותף . רדיוס המעגל הגדול כפול באורכו מרדיוס המעגל הקטן . א . פי כמה גדול היקף העיגול הגדול מהיקף העיגול הקטן ? ב . פי כמה גדול שטח העיגול הגדול משטח העיגול הקטן ? ג . סמנו x–ב את רדיוס המעגל הקטן , וכתבו ביטוי המתאר את שטח הטבעת שבין שני המעגלים . 105 מגרש עגול שרדיוסו 100 מ' הורחב בטבעת שרוחבה 50 מ' ( ראו סרטוט מוקטן . ( א . בכמה גדול היקף המגרש המורחב מהיקף המגרש המקורי ? ב . חשבו את שטח הטבעת המסומנת בסרטוט בירוק .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר