עמוד:231

89 אורך הצלע של כל משבצת מייצג ) מ"ס 1 הסרטוט מוקטן . ( חשבו בשתי דרכים את שטח המשולש הירוק . ב . שטחי מרובעים ומצולעים אחרים 90 נתון סרטוט מוקטן של מקבילית . ABCD א . חשבו את שטח המקבילית . ב . חשבו את אורך הגובה מהקדקוד B לצלע . DC 91 המרובע KPTR שבסרטוט המוקטן הוא טרפז . הנקודה F נמצאת על הבסיס . RT מצאו בשתי דרכים את שטח המרובע . KPTF 92 הטרפז ABCF מורכב ממלבן ושני משולשים ישרי–זווית ( ראו סרטוט מוקטן . ( שטח הטרפז הוא 144 סמ"ר . מצאו את אורכי הבסיסים של הטרפז . 93 הנקודות C–ו B נמצאות על בסיסי הטרפז AEFD שבסרטוט המוקטן , כך שהמרובע BEFC הוא מלבן . האם שטח המלבן גדול משטח הטרפז , ABCD קטן ממנו או שווה לו ? נמקו את תשובתכם .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר