עמוד:228

76 קבעו על פי הנתונים בסרטוט מה סוג המרובע ABCD ומהם הגדלים של זוויותיו . נמקו . 77 נתון : גודלה של אחת הזוויות שבסרטוט הוא 122 ° א . מהי הזווית ? נמקו . ב . חשבו את הזווית . ג . נתון : PM חוצה את הזווית . KMC חשבו את זוויות המשולש . CKM 78 הזווית A היא זווית משותפת של המשולשים AFD–ו ABC שבסרטוט . א . כתבו את שמה של כל אחת מהזויות המסומנות בצבע , וקבעו לפי הנתונים בסרטוט אם היא זווית חדה , ישרה או קהה . ב . נמקו את הטענות : BGD = FGC 3 A + D = 90 ° 1 C = D 4 BGD < BGF 2 79 הנקודה K נמצאת על הצלע DF של המלבן . HBDF על פי הנתונים בסרטוט חשבו את גודלי הזוויות של המשולש . HBK נמקו . הרחבה 80 בכל סעיף נתון מידע על מקבילית . מצאו את גודלי הזוויות של המקבילית . נמקו . א . אחת מזוויות המקבילית היא בת . 48 ° ב . אחת מזוויות המקבילית גדולה 70 ° –ב מזווית אחרת שלה . ג . סכום שתי זוויות של המקבילית הוא . 140 °

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר