עמוד:186

36 בטרפז ישר–הזווית ABDC שבסרטוט המוקטן נתון : אורך הבסיס CD גדול פי 2 מאורך הבסיס , AB וגדול מ"ס 4–ב מאורך השוק . BD השוק AC שווה באורכה לבסיס . AB שטח הטרפז הוא 54 סמ"ר . מצאו את אורכי הבסיסים של הטרפז ואת היקפו . ( כל האורכים בסרטוט בסנטימטרים ( . 37 שטח הטרפז ( MP || DK ) MPKD הוא ר"מ 225 . ( הסרטוט מוקטן , הנתונים בסרטוט במטרים ( . א . מצאו לפי הנתונים בסרטוט את אורכי הבסיסים של הטרפז . ב . שטח המשולש MBD הוא מחצית משטח המשולש . MPB 1 מצאו את שטח הטרפז . MPBD 2 מצאו את שטח הטרפז . BMPK הרחבה 38 הנקודות D–ו B נמצאות על הבסיס AE של הטרפז AFHE ( ראו סרטוט מוקטן . ( שטח המשולש AFB הוא ר"מ 6 . על פי הנתונים בסרטוט מצאו את שטח הטרפז . AFHE שטחים של מצולעים דיון 39 לפניכם סרטוטים מוקטנים של מצולעים על לוח משבצות . הציעו דרכים שונות לחשב את שטחיהם ( ביחידות של משבצת . (

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר