עמוד:178

14 לפניכם סרטוט מוקטן של המקבילית . ABCD הנקודה E נמצאת על המשך הצלע . CB מצאו על פי הנתונים בסרטוט את שטח המקבילית ואת אורך הקטע . ME 15 נסמן a–ב את האורך של אחת הצלעות במקבילית , ובh– את הגובה אל אותה צלע ( כמו בסרטוט . ( בכל סעיף מתואר שינוי כלשהו של המקבילית . האם השינוי יגרום לשינוי בשטח המקבילית ? אם כן — הסבירו מה השינוי . אם לא — הסבירו מדוע לא . א . מגדילים את a פי h ; 4 לא משתנה . ב . מגדילים את h פי a ; 2 לא משתנה . ג . מקטינים את a פי 2 ומגדילים את h פי . 2 16 המרובעים KMBD–ו ACBD שבסרטוט הם מקביליות . הנקודות C–ו A , M , K נמצאות על הישר , s והנקודות B–ו D נמצאות על הישר . t א . האם שטח המקבילית ACBD גדול משטח המקבילית , KMBD קטן ממנו או שווה לו ? נמקו . ב . האם שטח המרובע AOBC גדול משטח המרובע , KDOM קטן ממנו או שווה לו ? נמקו . 17 קבעו לפי הנתונים בסרטוט אם שטח המצולע הסגול גדול משטח המרובע הוורוד , קטן ממנו או שווה לו . הסבירו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר