עמוד:171

50 שטח משולש ABC הוא ר”מ 48 . אורך הגובה אל הצלע AC הוא . 'מ 12 אורך הצלע AC קטן 8–ב מ' מאורך הצלע . AB א . מצאו את אורכי הצלעות . AB–ו AC ב . מצאו את אורך הגובה אל הצלע . AB 51 לפניכם סרטוט מוקטן של מלבן . ABCD הנקודות H–ו G , E נמצאות על צלעות המלבן . א . מצאו בסרטוט משולשים ששטחם שווה למחצית השטח של המלבן . נמקו . ב . חשבו את שטחי המשולשים שמצאתם בסעיף א אם נתון שהיקף המלבן מ"ס 24 , ואחת מצלעותיו ארוכה פי 3 מהצלע האחרת . הרחבה 52 בכל סרטוט נתון משולש המחולק לארבעה משולשים . נמקו לפי הנתונים בסרטוטים מדוע המשולשים הקטנים הם שווי–שטח . 53 בטרפז ABCD האלכסונים BD–ו AC נחתכים בנקודה . O א . הסבירו מדוע המשולשים CBD–ו ADC הם שווי–שטח . ב . הסבירו מדוע המשולשים BOC–ו AOD הם שווי–שטח .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר