עמוד:152

משימות לסיכום 43 בכל סעיף מצאו לפי הנתונים את גודל הזווית המסומנת בצבע . p | | s , c | | d , = 120 ! : נתון בסרטוט 44 . נמקו . הזווית גודל את מצאו a | | b : נתון בסרטוט 45 . בצבע המסומנות הזוויות גודלי את חשבו . בצבע המסומנות הזוויות גודלי את חשבו . a | | b כי נתון סעיף בכל הרחבה 46 . חישבתם כיצד והסבירו החותך הישר שם את ציינו

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר