עמוד:148

הרחבה 32 מארבעה משולשים ישרי–זווית חופפים יצרנו מרובע . ABCD קבעו מהו הסוג של כל אחד מהמרובעים שהתקבלו . ( MPKS–ו ABCD ) הסבירו . זוויות במקבילית ובטרפז תזכורת מקבילית היא מרובע שבו כל זוג צלעות נגדיות מקבילות . דיון 33 בכל סעיף נתונה מקבילית . ABCD 1 ציינו את זוגות הישרים המקבילים בסרטוט . 2 מצאו את גודלי הזויות המסומנות בצבע . נמקו . 34 במקבילית BCDE נתון : E = 45 ° א . חשבו את גודלי הזוויות D–ו B של המקבילית . ב . חשבו את הגודל של C של המקבילית .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר