עמוד:135

74 ארבעת הישרים שבסרטוט נחתכים בנקודה . A - AD חוצה זווית - AE , BAK חוצה זווית ; CAK DAB קטנה . BAJ–מ 18 ° –ב חשבו את גודלי הזוויות המסומנות בצבע . הרחבה 75 נתון : ABK ; ABC = 72 ° היא מחצית הזווית . CBK חשבו את גודל הזווית . CBK ( שימו לב , יש שתי תשובות אפשריות . ( הרחבה 76 הרחבה 77 בכל סעיף חשבו את גודלי הזוויות המתוארות . א . זוג זוויות צמודות שאחת מהן גדולה מהאחרת . 38 ° –ב ב . זוג זוויות צמודות שההפרש ביניהן שווה לזווית ישרה . 78 בכל סעיף קבעו אם ייתכן שהזוויות ו–• הן זוויות קדקודיות , ואם ייתכן שהן צמודות . אם כן , הדגימו . אם לא , הסבירו מדוע . א . ו–• הן זוויות ישרות . ב . סכום הזוויות ו–• הוא זווית חדה . ג . ההפרש בין הזוויות ו–• הוא . 1 ° ד . בין חוצי הזוויות של ו–• יש זווית שטוחה . ה . בין חוצי הזוויות של ו–• יש זווית ישרה . הזוויות KBC–ו ABC הן שתי זוויות בעלות שוק משותפת . אחת משתי הזוויות בת , 135 ° והזווית האחרת קטנה ממנה פי . 3 האם אפשר להסיק מהנתונים שהנקודות K–ו B , A נמצאות על אותו ישר ? נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר