עמוד:120

24 המרובע KHFP שבסרטוט הוא מלבן . מצאו לפי הנתונים בסרטוט את גודל הזווית . PKF BD 25 הוא אלכסון של המלבן . BCDE נסמן x–ב את גודל הזווית . BDE א . בטאו באמצעות x את . CDB ב . מצאו את גודלי הזוויות BDE–ו BDC בכל אחד מהמקרים : 1 אם נתון BDC–ש קטנה פי . BDE–מ 4 2 אם נתון BD–ש חוצה זווית של . CDE כיצד משתמשים במד–זווית ? . 1 מוצאים במד–הזווית את הקו המשמש “ קו אפס “ ואת נקודת האמצע שלו . . 2 מניחים את מד–הזווית על הזווית כך ש “ קו האפס “ יהיה על אחת משוקי הזווית , ונקודת האמצע שלו תהיה בדיוק על קדקוד הזווית . . 3 מתבוננים בשתי שורות המספרים המופיעות על שולי מד–הזווית , ומוצאים באיזו מהן המספר 0 מופיע על שוק הזווית שלפנינו . המספר המופיע באותה שורת מספרים על השוק האחרת של הזווית - הוא גודל הזווית . 26 א . קבעו על פי הנתונים בסרטוט את גודלי הזוויות : 1 BOK 3 BOM 5 BOP 2 AOK 4 AOM 6 AOP ב . מצאו בדרכים שונות את גודלי הזוויות . POM–ו KOM ג . מצאו בדרכים שונות את גודל הזווית . POK

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר