עמוד:364

תרגול נוסף - משוואות - חלק ג ( עמ' ( 337-334 ( 122 א . -7 ב . -1 ג . 3 ד . 4 ה . 0 ו . 1 ז . 3 ח . כל מספר ט . אין פתרון ( 123 א . 49 ב . 4 ג . -5 ד . -3 5 1 7 1 1 ( 124 א . -5 ב . ג . 3 ד . -2 ה . אין פתרון ו . - ז . אין פתרון ח . 5 ט . 2 י . 7 יא . 1 יב . 4 7 7 20 13 3 15 47 ( 125 א . 0 ב . ג . - ד . כל מספר ( 126 א . x > 2 ב . x > 2 ג . x < 1 ד . x < 3 ה . x < 7 14 120 ו . x < 5 ז . x < 7 ח . x > 1 ט . אין פתרון ( 127 א . 5 ב . 2 ג . 7 ד . 3 . 5 ה . -2 ו . 10 ז . 4 ח . אין פתרון ( 128 א . -5 ב . 5 ג . 0 . 5 ד . -0 . 5 ה . x = 1 ו . אין פתרון ז . אין פתרון ח . x = 0 ( 129 א . אין פתרון ב . -5 ג . -1 ד . אין פתרון ה . אין פתרון ו . 2 ז . 1 ח . 3 ט . -1 י . 2 יא . -2 5 18 יב . ( 130 x = 2 א . 3 ב . ג . -4 . 5 ד . ה . x = 2 . 5 ו . 3 ז . 12 . 5 ח . 0 ט . -2 י . x = 15 11 17 1 2 20 יא . 14 יב . x = 4 יג . -3 יד . 1 . 25 טו . 2 טז . יז . 7 יח . אין פתרון יט . 2 כ . x = - כא . -4 2 17 33 ( 131 א . 11 . ב 9 ג . 0 . 5 ד . 3 ה . 1 ו . 0 ז . -13 ח . -2 . 5 ט . -2 י . 2 יא . -3 יב . 4 יג . -0 . 75 יד . 1 טו . 2 טז . 14 יז . -1 יח . 6 יט . 5 כ . 1 . 2 כא . -10 כב . -8 כג . -2 . 4 כד . -2 8 ( 132 אימהות , 20 נערות 4 ( 136 3 , 360 ( 135 מ"ס 1 . 4 ( 134 48 ( 133 קמ"ש , 6 קמ 0 . 625 ( 137 ש" ליטר תרגול נוסף - חפיפת משולשים ( עמ' ( 342-338 ( 138 א . › MFL = › RKP 4 › BAC = › DAE 3 › RFA = › BKT 2 › TSK = › NBA 1 ( 139 א . › ADC = › BDC ב . › GEL = › LAG ג . ( 140 › ACB = › ADB א . › ABC = › EDF ב . › ABC = › TRM ג . לא חופף ד . לא ניתן לדעת ה . › ABC = › KJP ו . לא ניתן לדעת ( 142 בוודאות חופפים : ב . › GAE = › FAM ג . › ABC = › DCB ה . › AKD = › KMC ו . › DCA = › BAC ח . ( 147 › BCA = › XCY ב . טענות נכונות : 5 , 3 , 2 , 1 תרגול נוסף - משולש שווה–שוקיים ( עמ' ( 348-343 ( 149 א . › = 37 > , › = 53 > , › = 53 > ב . מ"ס 10 ( 150 › = 23 > , › = 67 > , › = 157 > , מ"ס 13 , מ"ס 13 1 1 1 ( 151 א . מ"ס 6 , מ"ס 6 , מ"ס 8 ב . מ"ס 8 , מ"ס 8 , מ"ס 4 ג . מ"ס 5 , מ"ס 7 , מ"ס 7 ד . מ"ס 8 , מ"ס 8 , מ"ס 4 3 3 3 30 > , 30 > , 120 > . ד 65 > , 65 > , 50 > . ג 36 > , 72 > , 72 > . ב 144 > , 18 > , 18 > . א ( 152 120 > , 30 > , 30 > . ג 100 > , 40 > , 40 > או 30 > , 75 > , 75 > . ב 53 1 3 > , 53 1 3 > , 73 1 3 > או 46 2 3 > , 66 2 3 > , 66 2 3 > . א ( 153 60 > , 80 > , 40 > . ג 10 > , 80 > , 90 > . ב 80 > , 80 > , 20 > . א ( 156 100 > , 40 > , 40 > ( 154 90 > . ב 90 > , 115 > , 115 > , 40 > . א ( 170 40 > , 70 > , 110 > , 140 > . ב ( 163 לא . ד כן . ג כן . ב לא . א ( 162 ר " סמ 72 . ג ( 174 › NDA = 90 > , › CND = 20 > , › CDA = 70 > , › NCD = 140 > . א ( 171

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר