עמוד:363

( 65 א . מ"ס 7 . 5 ב . ( 67 ג"ק 3 . 5 א . 20 קמ"ש ב . שעה וחצי ( 68 א . יחס ישר ב . לא יחס ישר ולא יחס הפוך ג . יחס ישר ד . יחס הפוך ( 69 ב . ( 70 f ( t ) = ב . 2 : 1 ( 72 9 : 7 ( 71 f ( m ) = 2 . 5 m t תרגול נוסף - אי–שוויונות ( עמ' ( 325-323 ( 73 א . x = 5 3 x = 0 2 x = 2 1 ד . x > 2 : g ( x ) < f ( x ) ; x < 5 3 x > 0 2 x < 2 : f ( x ) > g ( x ) ( 74 x > 5 3 x < 0 2 א . ברוך , 3 - גדליה , 2 - אורי 1 - ב . ר"מ 13 , המחיר ₪ 660 ג . ₪ 2800 3 1 ד . ברוך , ר"מ 80 ה . שטח בין ר"מ 13 ר"מ 25–ל ו . לא 3 ( 75 א . 1 - g ( x ) , 2 - f ( x ) ב . חיוביות : , x > 2 שליליות : x < 2 ג . x < 1 : g ( x ) < 0 ; x > 1 : g ( x ) > 0 ד . x = 0 ה . ( 76 x > 0 א . x < 7 ב . x > 4 ג . x > 4 ד . x < 0 . 5 ה . x > 1 ו . x > 0 ז . x < - ח . x < 2 2 ט . ( 77 x < 5 א . כל מספר ב . x < - ג . x > 1 ד . אין פתרון ה . אין פתרון ו . אין פתרון 4 ( 79 א . x > 2 ב . x < 7 ג . x < 4 ד . x > 2 ה . x < 1 ו . x < 2 ז . x > 3 ח . x > 8 ט . x < 7 י . x > 2 יא . x > 6 יב . x > 2 יג . x < 1 יד . x < 2 טו . x > 0 טז . x < 3 יז . x > 1 יח . x < 2 יט . x < 1 2 כ . ( 80 x < 1 א . x > 4 ב . x > 7 ג . a < 36 ד . x > 16 ה . x > ו . x < 125 ז . a < 8 ח . x < 26 5 1 3 ט . x > י . x < 0 יא . x > 6 יב . x < 12 יג . x > 18 יד . x > - טו . x > 0 טז . x > 180 יז . x < 3 6 4 1 יח . x < 6 יט . x > 1 כ . ( 81 x > א . x > 1 ב . x < 12 ג . x > 2 ד . x > 3 ה . x > 20 ו . x < 2 2 ז . x < 0 ח . x < 5 ט . x < - י . x > 1 . 5 יא . x > 8 יב . x < 2 יג . x > 6 יד . x > 0 טו . כל מספר 9 ( 82 א . אין פתרון ב . כל מספר ג . אין פתרון ד . כל מספר ה . x > 9 ו . אין פתרון ז . כל מספר ח . x > 3 ( 83 א . קטנה מ"ס 5–מ ב . קטנה או שווה מ"ס 12–ל תרגול נוסף - אחוזים ( עמ' ( 333-326 3 ( 86 אי–אפשר לדעת ( 87 א . ( 89 15 % 4 10 % 3 25 % 2 50 % 1 ב . ( 90 א . 4 % ב . 10 עצים 20 ( 92 ב . ד ( 100 ד ( 99 900 ( 97 5 % ( 96 ח"ש 9 , 510 ( 95 1 , 040 ( 94 ר"מ 275 ( 93 10 % ( 101 א . > ב . = ג . ( 102 < א . כן ב . ( 103 4 , 3 , 2 א . 35 ג’ ב . 20 ג’ 10 % ( 106 30 % ( 105 27 ( 108 ספרי קריאה , 20 ספרי קודש ( 112 70 % –ב ( 111 ב ( 110 א ( 109 א . 19 % –ב ב . בפחות 20 % –מ ₪ 125 ( 116 ישתנו השטח וגם ההיקף גם . ב כן . א ( 115 ₪ 300 ( 114 20 % – מ בפחות . ג › A = › C = 60 > , › B = › D = 120 > . ב 360 > . א ( 118 › B = 90 > , › C = 60 > , › A = 30 > ( 117 220 > בת אחת וזווית 100 > בנות זוויות 5 . ד 270 > בת אחת וזווית ישרות זוויות 5 . ב צלעות 6 . א ( 119 250 " רגבים " ב , 200 " תלמים " ב ( 121 125 % ( 120

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר