עמוד:361

( 303 - 292 ' עמ ( שוקיים – שווה משולש של בתכונות שימוש . ב › C = 120 > , › CAB = 30 > , › B = 30 > ( 3 › J = 60 > , › JAL = 90 > , › L = 30 > ( 2 85 > . ב 30 > . א ( 1 80 > הראש זווית , 50 > הבסיס זוויות . א ( 6 90 > , 45 > , 45 > . ג 72 > , 72 > , 36 > . ב 108 > , 36 > , 36 > . א ( 4 50 > הראש זווית , 65 > הבסיס זוויות . ד זווית כל 60 > . ג 70 > הראש זווית , 55 > הבסיס זוויות . ב f ( x ) = 180 - 2 x 1 . ב › C = 72 > , › A = 36 > 3 › B = › C = 65 > 2 › A = 100 > , › B = 40 > 1 . א ( 7 ' מ 25 השוק , ' מ 10 הבסיס . ג ' מ 19 השוק , ' מ 22 הבסיס . ב ' מ 24 השוק , ' מ 12 הבסיס . א ( 8 x = 72 4 60 > . ד › = 90 - › . ג 20 > . ב ( 10 › ACB = 38 > , › A = › B = 71 > ( 9 ' מ 18 השוק , ' מ 24 הבסיס . ד 40 > ( 20 60 > . ג 90 > . ב 120 > . א ( 18 › FAO = 45 > , › FOA = 90 > . ד ( 17 90 > . ג 90 > . ב 90 > . א ( › 13 ADB = 75 > , › B = 70 > . ג › ACB = 40 > , › CAB = › B = 70 > . ב › AFE = 55 > , › AEF = 90 > . א ( › 21 BCN = 30 > , BN = מ " ס 5 . ג › CFB = 120 > . ב › BDA = 90 > , › ABD = 30 > , BC = מ " ס 7 . א ( › 22 E 1 = 72 > , › B 1 = 36 > , › A = 108 > . ב ( 31 ' מ 48 . ב ( 25 EA = AD = מ " ס 4 . ד 120 > . ב › OAB = › OBA = 54 > , › AOB = 72 > . א ( 32 תרגול נוסף - פונקציה קווית ( עמ' ( 316-305 ( 1 ב . עולה , ( 3 2-ד 1-ג 4-ב 3-א ( 2 3 א . עולה , 2 ב . קבועה , 0 ג . יורדת , -1 ד . עולה , 3 ( 4 א . עולה , 0 . 5 ב . יורדת , -2 ג . עולה , 1 ד . יורדת -1 ה . עולה , 2 ו . קבועה , 0 ( 6 k ( x ) - 4 , f ( x ) - 3 , g ( x ) - 2 , p ( x ) - 1 ( 5 א . קווית , עולה , 2 ב . קווית , יורדת , -1 ג . קווית , יורדת , -3 ( 7 א . 6 , 4 , 2 , 1 ב . 1 , t ( x ) = x + 25 , יורדת , , 3 , f ( x ) = 3 x - 12 ;( 0 , 25 ) עולה , , g ( x ) = x + 0 ;( 0 , 12 ) עולה , , 2 2 , 0 , y ( x ) = 0 x - 2 ;( 0 , 0 ) קבועה , ( 9 ( 0 , 2 ) א . מקבילים ב . נחתכים ג . מתלכדים ד . נחתכים ה . מקבילים ו . מתלכדים ( 10 א . ( 0 , 2 ) ב . ( 0 , 6 ) ג . ( 0 , 0 ) ד . ( 0 , 4 ) ה . ( 0 , 3 ) ו . ( 0 , 2 ) ז . ( 0 , 7 ) ח . ( 0 , 2 . 5 ) 4 - k ( x ) , 3 - f ( x ) , 1 - y ( x ) , 2 - g ( x ) ( 12 5 - p ( x ) , 2 - f ( x ) , 1 - d ( x ) , 3 - k ( x ) , 4 - t ( x ) ( 11 ( 13 ב . שעתיים ( 14 א . 1 , 950 ב . 12 שעות ג . 42 שעות 4 ( 15 שעות ( 16 ב . סדרה א : ; 5 + n סדרה ב : 15 - n ד . במקום החמישי ( 17 א . 20 ב . ורד - א , חגית - ב , דורית ( 18 ב - א . 150 דקות ( 20 5 , 3 , 1 ( 19 א . 8 , 7 ב . ( 21 9 , 6 , 5 , 3 , 1 א . שיפוע f ( x ) = 4 . 5 x + 11 , 4 . 5 ב . שיפוע f ( x ) = 3 x - 11 , 3 ג . שיפוע ( 22 f ( x ) = 0 . 75 x + 4 ,-0 . 75 ב . מקבילים ; k ( x ) , h ( x ) : מתלכד : f ( x ) ( 23 א . עולות : ; p ( x ) , j ( x ) , w ( x ) , z ( x ) , t ( x ) , u ( x ) , g ( x ) , f ( x ) יורדות : r ( x ) , k ( x ) , n ( x ) , h ( x ) ב . מקבילים : j ( x )–ו w ( x ) ; u ( x )–ו w ( x ) ; j ( x )–ו f ( x ) ; u ( x )–ו f ( x ) מתלכדים : ; w ( x )–ו f ( x ) ; z ( x )–ו g ( x ) ; n ( x )–ו h ( x )

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר