עמוד:355

1 ( 46 א . 176 דפים ב . 29 דפים לדקה ( 48 א . x - 2 3 x - 6 2 x 1 ג . 8 ורדים לבנים , 12 ורדים אדומים 3 ( 49 א . ₪ 2 , 240 ב . 23 ( 50 ₪ 1 , 440 מבוגרים 31–ו ילדים ( 51 א . מ"ס 112 ב . 735 סמ 48 ( 52 ר" סמר" ( 53 א . מ"ס 10 , מ"ס 14 ב . 1 : 1 ג . 3 ( 54 36 : 35 ספרי קריאה 6 ( 55 ליטרים 12 ( 56 צעירים ג . יחס ישר ויחס הפוך ( עמ' ( 144-130 ( 3 טבלה - 2 יחס ישר , טבלה - 3 יחס הפוך ( 6 א , ו . יחס ישר ב , ג . יחס הפוך ד , ה . אין יחס ישר ואין יחס הפוך ( 7 א . יחס ישר ב . 7 : 2 ג . ( 8 מ"ס 6 א . יחס הפוך ב . המהירות של דודי גדולה פי 1 . 5 מזו של מיכאל ( 9 א . יחס ישר ב . יחס ישר ג . יחס הפוך ד . יחס הפוך ( 11 א . f ( x ) = 2 x 2 ב . ( 12 f ( x ) = x 2 ב . f ( x ) = 2 x ד . יחס ישר 4 ( 14 א . f ( x ) = 24 2 ב . ( 15 f ( x ) = 1 2 ב . g ( x ) = ד . יחס הפוך ( 16 ב . יחס הפוך ג . להקטין פי 3 x x x 5 , 000 ( 17 א . g ( x ) = 160 + 10 x ג . אין יחס ישר ואין יחס הפוך ( 18 א . קטן פי 2 ג . ( 19 f ( x ) = x ב . f ( p ) = p 3 ( 20 ב . ( 22 f ( s ) = א , ה . יחס ישר ב , ו . יחס הפוך ג , ד . אין יחס ישר ואין יחס הפוך ( 24 א . יחס ישר s ג . ( 25 g ( x ) = 4 . 5 x א . יחס הפוך ב . 1 רבע שעה 10 2 דקות 6 3 דקות אי - שוויונות א . פתרון אי–שוויונות על ידי השוואת פונקציות ( עמ' 162-146 בספר ) ( 3 ב . ( 5 x < 5 1 ב . כל המספרים גדולים ( 6 x > 8 ,-8–מ א . x = 100 , x = 3 , x = 0 , x = 2 . 9 ב . x > 3 1 ( 8 א . ( 10 4 x - 2 > 3 x א . דוכן א , f ( x ) - דוכן ב g ( x ) - ב . דוכן א ג . סכום שווה בשני הדוכנים ד . דוכן ב ו . x = 15 ז . x > 15 ח . x < 15 ט . ( 12 f ( x ) = 4 x - 15 , g ( x ) = 5 x - 30 א . כן ב . לא ג . לא , לא , לא ד . x = 1 ה . x > 1 ( 13 א . x = 5 ג . x = 15 , x = 100 , 000 ה . x > 5 ו . x < 5 ז . ( 14 x > 5 ב . x = 2 ג . x < 2 ד . x > 2 1 ( 15 ב . ( 16 x = 1 ב . ( 19 x = 2 א . x > - ב . x > 1 ג . x < 1 ד . x > 3 ה . x < 0 . 5 ו . x < 1 ז . x < 3 3 ח . ( 20 x < 2 א . x < 2 ב . ( 21 x > 2 א . x > 0 ב . x > 4 ג . x < 2 ד . x > 2 ה . x < 3 ו . x > 2 ז . x > 3 ח . x > 8 ט . ( 22 x < 0 א . x > 5 4 x < 5 3 x < 5 2 x > 5 1 ב . x > 3 ג . ( 24 x < 2 א . x < 0 ב . x < 2 ג . x < 7 ד . x > 4 ה . x > 3 . 5 ו . x > 3 ז . x > 0 . 5 ח . x < 2 ט . x < 3 י . x > 6 יא . x > 1 יב . ( 26 x < 10 א . כל x ב . כל x ג . אין פתרון ד . אין פתרון ( 27 א . אין פתרון ב . אין פתרון ג . כל x ד . כל x ה . אין פתרון ו . כל x ז . אין פתרון ח . אין פתרון ט . כל x י . כל ( 28 x א . כל x ב . אין פתרון ג . x < 3 ד . כל x ה . x < 2 ו . כל x ז . x > 2 ח . x > 6 ט . כל x י . אין פתרון יא . x < 0 . 5 יב . x < 2 . 5 ( 29 ב . - מ"ק 1 , 000 חברה א או ג , - מ"ק 500 חברה ב או ג ג . חברות א , ב מ"ק 900 - , חברות א , ג מ"ק 1 , 000 - , חברות ב , ג מ"ק 500 - ד . המרחק קטן מ"ק 500–מ ה . המרחק גדול ( 30 מ"ק 1 , 000–מ א . x > 2 ב . 2–ב , g ( x ) > f ( x ) השניות הראשונות ג . 4–ב , g ( x ) < 10 השניות הראשונות ( 32 ב . ( -4 , 0 ) ג . תחום החיוביות : , x < 4

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר