עמוד:352

יעקב בשעה 4 מ"ק 400 3 מ"ק 400 2 14 : 40 בשעה 11 : 00 ובשעה ( 20 13 : 00 א . ( 21 3 , 0 , 4 לא , יצא בשעה 4 : 40 ( 23 א . 1 ב . 0 . 75 ג . ( 24 -2 א . f ( x ) = x - 60 , g ( x ) = x + 3 , h ( x ) = x - 30 , p ( x ) = x - 30 ב . הגרפים של g ( x )–ו f ( x ) מקבילים ג . הגרפים של p ( x )–ו h ( x ) מתלכדים ( 25 א . h ( x ) = x + 1 ( 27 ג . 1 . 34 אטמ' ד . עד 2 . 06 מ' ה . עד 504 . 7 מ' ( 28 א . לא קווית ב . לא ה . מציאת ייצוג אלגברי של פונקציה קווית ( עמ' 70-59 בספר ) ( 3 א . f ( x ) = 2 x + 9 ב . f ( x ) = 5 x + 8 ג . f ( x ) = 4 ד . f ( x ) = 0 . 3 x + 5 ה . f ( x ) = 0 . 25 x - 0 . 5 ו . f ( x ) = 7 x ז . ( 4 f ( x ) = 6 x + 4 א . כן ב . 2 ג . ( 6 f ( x ) = 2 x + 3 ( 5 f ( x ) = 2 x + 3 א . f ( x ) = 2 x + 2 ב . g ( x ) = 2 x - 7 1 1 1 ( 7 א . f ( x ) = 0 . 75 x + 5 ב . f ( x ) = 2 x + 7 ג . f ( x ) = - x + 6 ד . f ( x ) = 1 x - 6 3 3 3 ( 8 א . f ( x ) = 8 , 000 x + 90 , 000 ב . ( 9 ח"ש 90 , 000 א . h ( x ) = 0 . 5 x + 7 ב . g ( x ) = 2 x + 10 ג . f ( x ) = 2 x + 10 ד . k ( x ) = 2 x + 11 ה . r ( x ) = 3 x - 15 ו . ( 10 p ( x ) = 5 x - 6 א . f ( x ) = 0 . 5 x + 9 ב . מ"ס 9 ג . מ"ס 11 , מ"ס 11 . 5 ד . 82 שבועות ( 11 א . M , g ( x ) = 2 x + 9 ב . ( 13 A , g ( x ) = 2 x + 6 א . ק"מ 5 לשעה ב . ק"מ 55 ג . f ( x ) = 5 x + 55 ד . 11 שעות ( 15 א . 1 ב . ( 16 f ( x ) = x + 6 א . f ( x ) = 0 . 01 x + 500 ב . ( 17 ח"ש 542 א . f ( x ) = 7 , 500 x + 95 , 000 ב . ( 18 ח"ש 95 , 000 א . f ( x ) = 5 x ב . v ( x ) = 5 1 2 ג . g ( x ) = 4 x - 2 ד . k ( x ) = 5 x - 5 ה . h ( x ) = 5 x + 5 ו . ( 19 p ( x ) = x + 1 א . f ( x ) = 2 x + 3 3 3 ב . f ( x ) = x - 7 ג . ( 20 f ( x ) = 5 א . f ( x ) = 2 . 5 x + 10 . 5 ב . ( 22 ( 4 . 2 , 0 ) , ( 0 , 10 . 5 ) א . f ( x ) = 4 . 5 x + 37 . 5 ב . ח"ש 37 . 5 ג . ( 23 ח"ש 217 . 5 א . 98 פעימות לדקה ב . 78 פעימות לדקה 27 , 000 , 000 ( 24 טונות , 33 , 000 , 000 טונות ( 25 א . ח"ש 27 ב . ח"ש 127 ( 28 f ( x ) = x + 7 , f ( -1 ) = 8 , g ( x ) = 5 x + 13 , g ( 2 . 2 ) = 2 ( 26 א . g ( x ) מקביל k ( x ) , f ( x )–ל מקביל f ( x )–ל ב . k ( x )–ו g ( x ) מתלכדים ( 29 א . f ( x ) = 2 x + 2 ב . f ( x ) = 0 . 5 x + 5 ג . f ( x ) = 2 x - 1 ד . f ( x ) = 2 x - 7 ( 30 א . "אלון" , f ( x ) - "פרח" g ( x ) - ב . B ( 4 , 14 ) , A ( 2 , 0 ) , O ( 0 , 0 ) ג . 5 ד . 7 ה . , g ( x ) = 7 x - 14 , f ( x ) = 5 x C ( 7 , 35 ) ו . הן נפגשו כעבור 7 שעות במרחק מ"ק 35 ו . פתרון בעיות מילוליות - חלק ב ( עמ' 87-71 בספר ) ( 4 ב . האופניים , f ( x ) = 24 x המכונית g ( x ) = 72 x - 216 ג . כעבור 4 . 5 שעות ד . ( 5 מ"ק 108 א . מוטי מ"ק 36 , יותר ב . כעבור 4 . 5 שעות ג . ( 6 מ"ק 72 ב . נוזל א , f ( x ) = 0 . 5 x + 20 נוזל ב g ( x ) = 3 x + 10 ג . כעבור 4 דקות ד . נוזל ב ( 7 ג . המונית , f ( x ) = 86 x המכונית g ( x ) = 78 x + 492 ד . 1 כעבור 3 שעות מ"ק 234 2 ( 8 בשעה , 11 : 00 במרחק ( 11 מ"ק 120 ב . 1 ג . אבי , g ( x ) דני f ( x ) ד . , K ( 1 , 36 ) שיפוע 16 ה . f ( x ) = 16 x + 20 ו . שיפוע g ( x ) = 24 x , 24 ז . כעבור 2 . 5 שעות ח . ( 12 מ"ק 60 ב . נוזל א , f ( x ) = 2 x + 10 נוזל ב g ( x ) = 4 x - 8

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר