עמוד:351

ח . כן , כמויות המים בשני המכלים שוות ט . כעבור 10 דקות י . כעבור 5 דקות ( 3 א . לאפרת ח"ש 50 , לנועה ח"ש 80 ב . אפרת , 5 x + 30 נועה 120 - 10 x ד . כעבור 12 שבועות ה . כעבור 7 שבועות ז . כעבור 6 שבועות ח . 30 + 5 x = 120 - 10 x ט . כעבור 3 שבועות ( 4 א . "סופה" ח"ש 14 , "ברק" ח"ש 16 ב . "סופה" ח"ש 26 , 2 " ברק" ח"ש 24 ג . "סופה" ח"ש 3 , "ברק" ח"ש 2 ד . "סופה" ח"ש 5 , "ברק" ח"ש 10 ה . "סופה" מ"ק 31 , 3 " ברק" מ"ק 45 ו . ( 6 מ"ק 5 א . כעבור שעתיים ב . מ"ק 24 ג . ( 7 מ"ק 36 א . נפגשו , נסעו זו לקראת זו , רק מכונית 1 יצאה מהעיר , A יצאו באותו זמן , מכונית 1 נסעה במהירות גדולה יותר ב . לא נפגשו , נסעו בכיוון אחד , יצאו מהעיר , A יצאו באותו זמן , מכונית 2 נסעה במהירות גדולה יותר ג . נפגשו , נסעו בכיוון אחד , לא יצאו מהעיר , A יצאו באותו זמן , מכונית 2 נסעה במהירות גדולה יותר ד . לא נפגשו , נסעו בכיוון אחד , יצאו מהעיר , A לא יצאו באותו זמן , מכונית 1 נסעה במהירות גדולה יותר ( 8 א . ראובן מ"ק 24 , שמעון מ"ק 20 ב . מ"ק 88 ג . מ"ק 44 ד . גרף 1 ה . לא , ראובן עבר מרחק גדול יותר ו . כעבור 3 שעות ( 9 א . מ"ק 140 ב . כעבור 3 שעות 3 11 ג . כעבור 2 שעות וכעבור 3 שעות ( 10 ד . כעבור שעתיים ( 11 א . 1 ב . המכונית , מ"ק 20 ג . כעבור שעה 14 14 ד . המכונית מ"ק 80 , האוטובוס ( 12 מ"ק 60 א . קבוצה א ב . כן , כעבור 5 שעות , ( 13 מ"ק 10 א . 150 דקות ( 14 א . אפשרות א ב . 200 דקות ( 15 כן , כעבור עוד 50 דקות ( 16 א . - L חיים יוצא מאילת , - K אבנר יוצא מקריית שמונה , - C חיים ואבנר נמצאים באותו מרחק מאילת , - D אבנר מגיע לאילת , - E חיים מגיע לקריית שמונה 9 2 1 ב . 60 1 קמ 90 2 ש" קמ 3 ש" כעבור 3 שעות וכעבור 4 שעות 5 כעבור 2 שעות ( 17 כעבור שעתיים 16 3 3 1 1 ( 18 א . כעבור שעתיים ב . כעבור 1 שעות וכעבור 2 שעות 2 2 ד . שיפוע של פונקציה קווית לפי שתי נקודות ( עמ' 58-48 בספר ) ( 1 א . 2 ° C לדקה ב . ( 4 39 ° C א . 0 . 5 ב . 1 ג . f ( x ) ( 5 -5 שיפוע g ( x ) , 1 שיפוע k ( x ) ,-3 שיפוע , 5 h ( x ) שיפוע p ( x ) ,-0 . 5 שיפוע r ( x ) , 3 שיפוע ( 6 0 א . שיפוע f ( x ) = 4 x + 5 , 4 ב . שיפוע f ( x ) = 2 x + 20 ,-2 2 2 ג . שיפוע ( 7 f ( x ) = 0 . 5 x - 6 ,-0 . 5 א . - ב . ( 8 f ( x ) = - x - 2 א . שיפוע f ( x ) = 7 x + 3 ,-7 7 7 ב . שיפוע g ( x ) = 5 x + 2 , 5 ג . שיפוע ( 9 f ( x ) = 1 . 5 x ,-1 . 5 ב . בריכה ק"מ 3 1 לשעה , בריכה ק"מ 2 2 לשעה , בריכה ק"מ 4 3 לשעה ד . בריכה ק"מ 0 1 , בריכה ק"מ 5 2 , בריכה ק"מ 2 3 ה . f ( t ) = 3 t , g ( t ) = 2 t + 5 , y ( t ) = 4 t + 2 ( 11 ח"ש 17 . 5 ( 10 א . -3 ג . ( 13 k ( x ) = 3 x + 2 א . 5 ב . ( 14 ( 0 , 5 ) א . חברה א ח"ש 2 לק ח"ש 70 + מ" , חברה ב ח"ש 2 . 5 לק ח"ש 30 + מ" , חברה ג ח"ש 3 לק ( 15 ח"ש 40 + מ" לא ( 16 א . g ( x ) עולה , f ( x ) יורדת ב . g ( x ) שיפוע f ( x ) , 1 שיפוע -2 ג . -7 ד . ( 17 0 א . שיפוע h ( x ) = x + 3 ,-1 ב . שיפוע r ( x ) = x + 2 , 1 2 2 ג . שיפוע ( 18 g ( x ) = x - 6 , ב . ח"ש 7 ג . 4 x + 7 ד . עודפת ( 19 א . חיים , g ( t ) יעקב f ( t ) ב . חיים 60 קמ"ש , 3 3 יעקב 90 קמ"ש ג . כן , בשעה 12 . 00 במרחק מ"ק 240 מאילת ד . 1 g ( t ) = 60 t , f ( t ) = 90 t + 600 חיים בשעה , 18 : 00

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר