עמוד:348

הרחבה 170 המרובע ABCD מורכב משני משולשים שווי–שוקיים בעלי בסיס משותף . DB אלכסוני המרובע נחתכים בנקודה . E נתון : DBC = 45 ° , DAC = 20 ° א . חשבו את זוויות המרובע . ABCD נמקו את תשובתכם . ב . חשבו את . AEB נמקו . NA–ו JD 171 הם קטרים במעגל שמרכזו . C גודל הזווית בין שני הקטרים הוא . 40 ° א . מצאו את גודלי הזוויות . NDA–ו CND , CDA , NCD ב . הוכיחו כי המרובע NDAJ הוא מלבן . 172 בריבוע ABCD שבסרטוט המשכנו כל צלע כאורכה והתקבלו הנקודות . H–ו G , F , E א . הוכיחו שהמרובע FGHE הוא ריבוע . ב . הוכיחו כי שטח הריבוע FGHE גדול פי 5 משטח הריבוע . ABCD › ABC 173 הוא משולש שווה–הצלעות . המשכנו כל צלע כאורכה והתקבלו הנקודות . F–ו E , D א . הוכיחו שהמשולש DEF הוא שווה–צלעות . ב . הוכיחו כי › ACF שווה בשטחו . › ABC–ל ג . הוכיחו כי שטח › DEF גדול פי 7 משטח . › ABC אתגר 174 הנקודות M–ו K , L נמצאות על ישר אחד . › FLK הוא משולש שווה–שוקיים : FK = FL האם ייתכן כי ? FL = FM נמקו .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר