עמוד:342

הרחבה 146 מצאו בכל סרטוט זוגות רבים ככל האפשר של משולשים חופפים . כתבו את החפיפות בכתיב מתמטי ונמקו אותן . 147 הקטעים BF–ו DC בסרטוט נחתכים בנקודה . E נתון : AB = AC א . נמקו את החפיפות : › ABF = › ACD 1 › BDE = › CFE 2 › BFC = › CDB 3 ב . אילו מהטענות הבאות נכונות ? נמקו . ABC = ACB 1 AD = AF 2 DEF = BEC 3 AB = BC 4 5 המשולשים › ACD–ו › ABF הם שווי–שטח . AF = FC 6 הרחבה 148 נתון : DABE–ו FACG הם ריבועים . נמקו מדוע . › CAD = › FAB

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר