עמוד:302

הרחבה . א 32 יוני הרכיב ממשולשים שווי–שוקיים מחומש משוכלל . ABCDE ) צלעות המחומש הן בסיסי המשולשים שווי–השוקיים ( . 1 הוכיחו כי . › ABO = › DOC 2 מצאו את הזוויות של . › ABO ב . באופן דומה הרכיב חיים ממשולשים שווי–שוקיים משושה משוכלל . מהו הגודל של כל זווית במשושה המשוכלל שהרכיב חיים ? 33 המרובע ABCD הוא ריבוע ( ראו סרטוט . ( 1 א . הוכיחו כי האלכסון AC חוצה את הזוויות . < C–ו < A ב . הוכיחו כי שני האלכסונים של הריבוע מאונכים זה לזה . ג . הוספנו לסרטוט 1 את הקטעים EF–ו EG והתקבל סרטוט . 2 נתון : EG › DA , EF › CD הוכיחו כי EFDG הוא ריבוע . משימות לסיכום 34 ענו על השאלות . אם יש יותר מאפשרות אחת - התייחסו לכולן . א . אחת מהזוויות במשולש שווה–שוקיים היא בת . 40 ° חשבו את הגדלים של שאר זוויות המשולש . ב . אחת מהזוויות במשולש שווה–שוקיים היא בת . 100 ° חשבו את הגדלים של שאר זוויות המשולש . ג . זווית הבסיס במשולש שווה–שוקיים קטנה פי 2 מזווית הראש . חשבו את הגדלים של זוויות המשולש . ד . השוק של משולש שווה–שוקיים ארוכה מ"ס 7–ב מהבסיס . היקף המשולש הוא . מ"ס 35 חשבו את אורכי הצלעות של המשולש .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר