עמוד:299

22 בכל סעיף מופיע סרטוט מוקטן של משולש שווה–צלעות . › ABC מצאו לפי הנתונים בסרטוט את הגדלים המסומנים בצבע . נמקו . 23 › ABC הוא משולש שווה–שוקיים : AC = BC CD תיכון לבסיס , F נקודה על המשך CD = FD ; CD א . תלמידים התבקשו להוכיח כי › ACF הוא משולש שווה–שוקיים . לפניכם שתי הוכחות שהוצעו . השלימו את הנימוקים . ב . קבעו אם הטענות נכונות , ונמקו . < F = < BCF 1 2 זווית הראש של המשולש שווה–השוקיים ACF גדולה פי 2 מזוויות הבסיס של המשולש שווה–השוקיים . ABC 3 המשולשים ACF–ו ABC הם משולשים חופפים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר