עמוד:145

מחשבים ולא רק * ... . 1 הישרים BE–ו AC נחתכים בנקודה . F FD חוצה את זווית . EFC א . כתבו בעזרת x ביטויים המתארים את הגדלים של הזוויות . BFC–ו AFE ב . חשבו את סכום הזוויות : AFB + EFC + BFC + AFE האם הסכום תלוי בגודל של ? x הסבירו . AD . 2 הוא קוטר של מעגל . חשבו את זווית › שבסרטוט . . 3 גודלה של אחת הזוויות שבסרטוט הוא . 120 ° א . מהי הזווית ? ב . חשבו את הזווית . DCA . 4 במשולש D , B = 56 ° ABC נמצאת על המשך הצלע . BC ACD = 130 ° מהו גודלה של הזווית ? A . 5 במשולש ABC נתון : ; ABC = 80 ° , A = 70 ° BD הוא חוצה הזווית . ABC מהו גודלה של הזווית ? BDC * משימות 5-2 לקוחות מתוך : פיתוח חשיבה כמותית – פרקי העמקה וחזרה לחטיבות הביניים , חלק ב , משרד החינוך , המזכירות הפדגוגית , האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים והמרכז הישראלי לחינוך מדעי טכנולוגי , ירושלים התשס , 2002 – ג" עמ' © 43-40 כל הזכויות שמורות למשרד החינוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר