עמוד:138

17 עבור השתתפות בחוג אמנות משלמים דמי מנוי שנתיים בסך ₪ 160 ותוספת של ₪ 10 לכל מפגש . א . כתבו ביטוי לפונקציה g ( x ) המתארת את המחיר שמשלמים בשנה בהתאם למספר המפגשים שמשתתפים בהם . ב . סרטטו את גרף הפונקציה . g ( x ) ג . האם בין מספר המפגשים שמשתתפים בהם במשך השנה והמחיר שמשלמים קיים יחס ישר ? יחס הפוך ? הסבירו . 18 חנה נרשמה לטיול קבוצתי . מחיר הטיול לקבוצה כולה הוא ח"ש 5 , 000 . חנה ביררה כמה אנשים נרשמו לטיול וחישבה את המחיר שעליה לשלם . לקראת סוף ההרשמה התברר שמספר הנרשמים הסופי גדול פי 2 מהמספר שהיה ידוע לחנה . א . כיצד השתנה המחיר שחנה אמורה לשלם כתוצאה מהשינוי במספר הנרשמים ? ב . הגדירו שני משתנים לפי הסיפור . האם בין המשתנים קיים יחס ישר ? יחס הפוך ? הסבירו . ג . כתבו ביטוי לפונקציה המתארת את המחיר שחנה תשלם בהתאם למספר האנשים שישתתפו בטיול . ד . סרטטו את גרף הפונקציה . y–ו p 19 הם משתנים פרופורציוניים . א . השלימו את טבלת הערכים . ב . כתבו ביטוי של פונקציה f ( p ) המתארת את השתנות y בהתאם . p–ל ג . סרטטו את גרף הפונקציה . f ( p ) 20 בין המשתנים y–ו s קיים יחס הפוך . א . השלימו את טבלת הערכים . ב . כתבו ביטוי של פונקציה f ( s ) המתארת את השתנות y בהתאם . s–ל ג . סרטטו את גרף הפונקציה . f ( s ) 21 העתיקו את הטבלה למחברת פעמיים . השלימו אותה פעם אחת עבור y–ו x שמתקיים ביניהם יחס ישר ופעם אחרת עבור y–ו x שמתקיים ביניהם יחס הפוך .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר