עמוד:120

24 גובהו של מגדל בסרטוט הוא מ"ס 6 . 5 . מהו קנה המידה של הסרטוט , אם גובה המגדל במציאות הוא ? 'מ 14 . 3 25 קנה מידה של מפה הוא . 1 : 120 , 000 א . מהו המרחק במציאות בין שני מקומות שהמרחק ביניהם במפה הוא מ"ס 2 . 5 ? כתבו את המרחק במציאות ביחידות מידה נוחות יותר . ב . מהו המרחק במפה בין שני מקומות שבמציאות המרחק ביניהם הוא מ"ק 24 ? 26 המרחק בין תל אביב לאילת הוא מ"ק 350 . במפה שבידי המרחק בין שתי ערים אלה הוא מ"ס 7 . א . מהו קנה המידה של המפה ? ב . מהו המרחק במפה שלי בין ירושלים לעפולה , אם במציאות המרחק ביניהן הוא ? מ"ק 125 27 לפניכם תרשים של דירה . התרשים מסורטט בקנה מידה של . 1 : 250 א . השלימו את הטבלה . ב . בכל טור בטבלה בדקו את היחס בין המידה בתרשים למידה במציאות . האם בכל הטורים היחס שווה לקנה המידה ? ג . מצאו את האורך ואת הרוחב של הדירה במציאות . ד . מהו היקף הדירה במציאות ? ה . מהו שטח הדירה במציאות ? ו . מהו היחס בין היקף הדירה בסרטוט להיקף הדירה במציאות ? ז . מהו היחס בין שטח הדירה בסרטוט לשטח הדירה במציאות ? ח . מה הקשר בין היחס שהתקבל בסעיף ו ליחס שהתקבל בסעיף ז ?

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר