עמוד:203

ב . F = B = 80 ! , E = C = A = 160 ! ג . CDE = 96 ! , A = B = 122 ! ד . E = 168 ! , D = 48 ! , B = 140 ! ) 49 א . שלוש זוויות בנות 80 ! ושלוש בנות 160 ! ב . זווית בת 104 ! וארבע זוויות בנות 109 ! ג . תשע זוויות בנות 170 ! ושלוש זוויות ישרות ג . מנסרה משולשת ישרה ) עמ' ) 170-152 ) 2 א . 5 פאות , 9 צלעות , 6 קדקודים ב . 2 ג . 3 ד . לא ה . כן . ) 3 א . לא . ב . כן . ג . כן ד . לא ) 4 ג . 1 ) 5 א . שונה–צלעות ב . שווה–שוקיים ג . שווה–צלעות ) 6 צלעות הבסיסים : מ"ס 11 , שאר הצלעות : מ"ס 6 ) 11 א . 3 , 2 ב . ) 12 3 ב , ג , ד , ה , ו , ח , ט ) 13 א . 5 יחידות אורך 5 , MK = יחידות אורך , MP = 6 יחידות אורך 5 , CD = יחידות אורך DE = ב . 136 משבצות ג . 4 . 8 יחידות אורך ) 15 א . ר"מ 4 , 788 ב . ר"מ 4 , 255 . ג . ר"מ 8 , 214 ד . ) 17 ר"מ 11 , 400 א . 15 h סמ"ר ג . 15 h סמ 331 ) 18 ר" סמ"ר ) 20 מ"ס 40 ) 19 א . לא ב . לא ד . 144 סמ ) 22 ק" א . 24 h סמ"ק ב . 3 a סמ"ק ג . ק"מ 10 . 5 p ד . 17 . 5 a סמ"ק ה . 7 ab סמ"ק ו . ) 23 ק"מ 3 . 5 bh א . 4 , 3 ב . ) 24 4 , 1 ב . 12 h סמ ) 25 ק" א . ק"מ 12 x 3 ב . 600 סמ ) 26 ק" א . 64 סמ"ק ב . סמ 120 ) 27 ק" סמ ) 29 ק" א . 1 , 530 סמ"ק ב . 1 , 020 סמק" 8 ג . 27 , 000 סמ ) 30 ק" א . 150 a סמ"ק , 60 a + 300 סמ"ר ב . 5 a סמ"ק , a + 20 a + 400 סמר" ) 31 א . 5 סמ"ר ב . ) 32 מ"ס 2 ב . 240 סמ ) 33 ק" א . 90 ! 2 CD = מ"ס 5 , MP = מ"ס 4 , MK = מ"ס 3 1 ב . 96 סמ"ר ג . 42 סמ ) 34 ק" א . ק"מ 2 , 340 ב . 56 מכלים ) 35 נפח הגג קטן ממחצית נפח החדר ) 36 א . 350–ב 1 סמ 750–ב 2 ר" סמ 3 ק" פי 7 ב . 1 ב– 3 . 5 a סמ 2 ר" ב– 0 . 75 a סמ 3 ק" פי 7 ) 37 א . כל המנסרות שוות בנפחן ב . מנסרות , 3–ו 1 מנסרות ) 38 4–ו 2 א . 4 , 800 סמ"ר ב . 18 , 000 סמ"ק ג . 18 ליטרים ) 40 א . פי 4 ב . פי 8 ג . פי ) 41 a א . 70 1 סמ 70 2 ק" סמ 140 3 ק" סמק" 945 4 סמ"ק ב . פי ) 42 9 א . 1 פי 2 a פי 3 a פי 4 a פי a ב . פי a ) 43 א . כחולה : 264 סמ"ר ; ירוקה : 72 סמ"ר ב . 2 ג . 24–ב סמק" ) 44 א . כן ב . נפח המנסרה של אהרון קטן מזה של ראובן ) 45 א . 21 , 600 ליטר ב . 626 , 400 סמ"ר , ר"מ 62 . 64 ) 48 מ"ס 15 ) 46 א . 1 , 472 ליטר ב . ) 49 ר"מ 8 א . 85 , 000 ליטר ב . 7 פחים ) 50 א . 4 c ב . 2 c ג . 0 . 25 c ) 51 א . N , K ב . M ג . אף נקודה ד . ) 52 S , G ב , ג .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר