עמוד:202

) 27 א . : › ADB קהה–זווית , : › ADC שונה–צלעות ישר–זווית , : › CDB שונה–צלעות ישר–זווית ב . : › ADB חד–זוויות ; : › ADC קהה–זווית ; : › CDB חד–זוויות : › BFC ) 28 שווה–שוקיים חד–זוויות ; : › AFB שווה–שוקיים קהה–זווית ; : › ACB ישר–זווית ) 32 א . מ”ס 10 , מ”ס 10 , מ”ס 4 ; ב . מ”ס 8 ג , ד : אי–אפשר . ב . סכום הזוויות במשולש ובמרובע ) עמ' ) 151-134 ) 3 א . 19 ! ב . 108 ! ג . 90 ! ד . ) 4 60 ! א . משולש ישר–זווית ב . משולש קהה–זווית ג . משולש ישר–זווית ד . משולש קהה–זווית ה . משולש קהה–זווית ) 5 א , ג , ד , ה , ז - לא קיים ב . 10 ! ו . ) 6 2 ! א , ב , ה , ו ) 10 א . ישר–זווית ב . קהה–זווית ג . קהה–זווית ) 12 א . 113 ! , 41 ! , 26 ! ב . 42 ! , 48 ! , 90 ! ג . 30 ! , 60 ! , 90 ! ד . 15 ! , 63 ! , 102 ! ה . 22 ! , 68 ! , 90 ! ו . ) 13 40 ! , 20 ! , 120 ! א . ישר–זווית ב . חד–זוויות ג . קהה–זווית ) 15 א . Q ב . ) 16 S = 75 ! , Q = 50 ! , R = 55 ! א . A = 100 ! , B = 50 ! , C = 30 ! ב . E = 55 ! , F = 35 ! , G = 90 ! ג . S = 120 ! , Q = 40 ! , R = 20 ! ד . K = 90 ! , L = 22 . 5 ! , M = 67 . 5 ! ה . A = 90 ! , D = P = 45 ! ) 17 א . ACD = 51 ! , B = 28 ! , ACB = 113 ! ב . BCD = 46 ! , ACB = 97 ! , ACD = 51 ! ג . ) 19 54 ! ) 18 BAD = 53 ! , BAC = 127 ! , ABC = 29 ! , DBC = 66 ! א . 70 ! 2 90 ! 1 ) 21 א . › + 90 ב . 2 › ג . ) 23 3 › א . › = 21 ! , › = 96 ! ב . › = 85 ! , › = 44 ! , › = 95 ! ג . › = 125 ! ) 24 א . › = 58 ! , › = 50 ! ב . › = 47 ! , › = 48 ! ג . ) 25 › = 84 ! , › = 60 ! א . 60 ! ב . 150 ! ) 28 א . B = 141 ! ב . B = C = 72 ! ג . E = M = 80 ! , KLM = 40 ! ד . D = 63 ! , B = 107 ! ) 29 מרובע ; NSQ = 209 ! : RNSQ מרובע SNP = SQP = 29 ! , NSQ = NPQ = 151 ! : NSQP ) 30 א . G = F = 60 ! , B = 150 ! ב . M = 72 ! , T = 108 ! ג . V = 70 ! , P = 60 ! , R = 130 ! , M = 100 ! ד . K = 30 ! , B = 160 ! , C = 110 ! ה . FEB = 80 ! , BED = 100 ! , ABE = 48 ! , EBC = 80 ! ) 31 שלוש זוויות בנות , 85 ! והרביעית בת ) 32 105 ! א . D = 36 ! , C = 144 ! , B = 72 ! , A = 108 ! ) 33 א . A = 50 ! , B = C = 100 ! , D = 110 ! ב . C = 132 ! , E = D = 66 ! , B = 96 ! 1 ! 2 ! 2 ! 1 ! ג . C = 75 ! , D = 142 . 5 ! , M = 47 . 5 ! , P = 95 ! ד . B = 63 , C = 126 , D = 86 , A = 83 3 3 3 3 ) 37 110 ! ) 36 155 . 5 ! ) 34 א . › = › = 20 ! ב . › = 108 ! , › = 60 ! ) 40 EFG = GHE = 108 ! , HEF = FGH = 72 ! ) 39 א . A = 135 ! , B = C = D = 75 ! ב . B = C = 100 ! , A = 50 ! ג . ) 45 A = 128 ! , B = 64 ! , C = D = 84 ! א . 1 , 260 ! ב . 1 , 440 ! ג . 3 , 240 ! ) 46 ב . ) 47 180 !–ב א . 12 ב . 14 ג . ) 48 27 א . E = 130 ! , D = 140 ! , A = 150 ! , B = 120 !

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר