עמוד:201

ד . השוואת פונקציות ) עמ' ) 121-110 ) 2 א . 1 גרף אדום , f ( x ) - גרף כחול 2 g ( x ) - עמודה , f ( x ) - › עמודה g ( x ) - ›› ב . x = 1 ) 3 א . x = 4 2 g ( x ) = 4 x - 7 , f ( x ) = 2 x + 1 1 ב . g ( x ) = -8 ( x + 1 ) , f ( x ) = 2 - 3 x 1 x = -2 2 ג . ) 4 x = 2 , x = -2 2 f ( x ) = -2 x + 4 , g ( x ) = -2 x + x 1 א . x = 0 ב . x = 1 ג . x = 3 1 5 ) 6 א . x = 1 ב . x = - ג . x = 2 ד . x = 2 ה . x = 4 ו . x = 1 , x = -3 ) 8 x = -3 3 6 ) 10 א . t = -1 ב . ) 12 a = 0 , a = 2 ב . p ( x ) = 100 - 5 x , k ( x ) = 5 x ג . 10 דקות ד . 13 דקות , 65 ליטר ה . 25 ליטר ו . 5 דקות ) 13 א . 1 מכל א : ליטר אחד ; מכל ב : 3 ליטר 2 מכל א : 2 ליטר ; מכל ב : 0 ליטר ב . f ( x ) = 2 + x , g ( x ) = 3 x ג . 3 1 דקות 20–ו שניות 2 דקה אחת 3 חצי דקה ) 14 א . ברק : גרף אדום ; סופה : גרף ירוק ב . f ( x ) = 10 + 2 x , g ( x ) = 5 + 3 x ג . מ"ק 5 1 2 2 ברק : ח"ש 16 , סופה : 3 ח"ש 14 ברק : ח"ש 24 , סופה : 4 ח"ש 26 ברק : מ"ק 45 , סופה : מ"ק 31 3 1 2 ) 16 א . A ( 0 , 7 ) , B ( 3 , 1 ) , C ( 2 , 0 ) , D ( 3 . 5 , 0 ) , E ( 0 , -8 ) ב . ) 17 A ( 0 , -4 ) , B ( -4 , 0 ) , C ( -1 , 0 ) ב . x = 4 3 3 ג . סרטוט ) 18 2 א . x = -3 2 g ( x ) = 2 x + 4 , f ( x ) = -2 x - 8 1 ב . g ( x ) = 2 x + 4 , f ( x ) = -2 x + 8 1 x = 1 2 ג . x =-3 2 g ( x ) = 2 x + 4 , f ( x ) = 3 x + 7 1 ד . x = 3 2 g ( x ) = 4 x - 5 , f ( x ) = 2 x + 1 1 ) 19 א . 1 רגיל : גרף אדום ; מנויים : גרף כחול 25 2 כניסות ב . h ( x ) = 500 + 10 x , m ( x ) = 30 x ג . יעקב - מסלול רגיל , חגי ודני - מסלול מנויים ) 20 א . x = 1 . 5 2 g ( x ) = 6 x - 1 , f ( x ) = 2 x + 5 1 ב . x = -2 2 g ( x ) = x + 2 . 5 , f ( x ) = x + 3 1 2 משולש ומנסרה משולשת ) עמ' ) 170-122 א . סוגי משולשים ) עמ' ) 133-122 ) 3 א . : › ABC , › BDC שווי–שוקיים ; : › ABD שונה–צלעות ב . : › ABC שווה–צלעות ; : › ABE , › EBC שוני–צלעות ג . : › ABC שווה–צלעות ; : › CGD , › BGE שווי–שוקיים ; : › BGC–ו › ABD , › BCD , › BCE , › ECA שוני–צלעות ) 4 א . שווה–צלעות ב . שווה–שוקיים קהה–זווית ג . שווה–שוקיים ישר–זווית ד . שונה–צלעות ישר–זווית ה . קהה–זווית ) 6 א . מ”ס 8 ב . מ”ס 11 , מ”ס 11 , . 8 מ”ס 8 א . מ”ס 3 , מ”ס 4 , מ”ס 5 ב . מ”ס 9 , מ”ס 9 , מ”ס 7 ) 12 כולם משולשים ישרי–זווית שווי–שוקיים ) 13 א . B = 107 ! , C = 33 ! , A = 40 ! ב . A = 60 ! , B = 30 ! , C = 90 ! ג . A = C = 65 ! , B = 50 ! 4 A = 90 ! , B = 41 ! , C = 49 ! ) 22 אי–אפשר : א , ד , ה ; אפשר : ב , ג , ו , ז ח . אפשר רק אם ) 24 m > 2 א . מ”ס 8 , מ”ס 11 , מ”ס 11 1 1 1 או מ”ס 9 , מ”ס 9 , מ”ס 12 ב . אי–אפשר ג . מ”ס 6 , מ”ס 6 , מ”ס 1 ד . אי–אפשר ) 25 הארוכה 3 3 3

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר