עמוד:198

) 26 ב . מכונית 1 : 1 מהירות משתנה 2 לא ; מכונית 1 : 2 מהירות קבועה 2 כן ג . עולה : , 1 יורדת : 2 ) 27 ב . כן ג . עולה ) 28 ב . כן ג . יורדת 1 ) 30 א . עולה ב . יורדת ג . עולה ) 31 ב . עלייה : בין , 3–ל 1 ירידה : בין 1–ל -2 ובין 9–ל 3 ג . עלייה : , 1 < x < 3 ירידה : -2 < x < 1 , 3 < x < 9 ) 32 א . עולה ב . כן ה . ייצוג אלגברי של פונקציה ) עמ' ) 75-64 ) 3 ב . 0 ג . 0 ד . לא ה . 3 ו . ) 5 0 א . 0 ב . 2 ג . k ( -3 ) = 3 , k ( 0 ) = 0 , k ( 4 ) = -1 , k ( -4 ) = 4 , k ( 12 ) = -3 ד . ) 6 0 , 6 , 9 ב . f ( x ) = x + 2 , m ( x ) = x - 10 , g ( x ) = x + ( -5 ) ג . f ( x ) 3 g ( x ) 2 m ( x ) 1 ד . 11 10 40 9 3 8 18 7 5 6 10 5 2 4 0 3 5 2 7 1 ) 7 א . f ( x ) = 4 x ב . h ( x ) = x + 20 ג . ) 8 m ( x ) = 70 x א . f ( 1 ) = 3 , f ( -3 ) = -9 , f ( 0 ) = 0 , f ( 2 ) = 6 ב . f ( 1 ) = 8 , f ( -3 ) = 16 , f ( 0 ) = 10 , f ( 2 ) = 6 ג . f , f ( 1 ) = 12 , f ( -3 ) = -4 , f ( 2 ) = 6 לא מוגדרת עבור x = 0 ד . ) 9 f ( 1 ) = 6 , f ( -3 ) = -6 , f ( 0 ) = 0 , f ( 2 ) = 14 א . f ( 6 ) = 2 , f ( -24 ) = -8 , f ( 0 ) = 0 , f ( -1 ) = - 1 ג . עולה 3 ) 10 א . לא ב . לא ג . לא ד . כן ה . כן ) 11 א . g ( 2 ) = 2 , g ( 0 ) = 4 , g ( -5 ) = 9 , g ( 4 ) = 0 , g ( 0 . 5 ) = 3 . 5 ג . יורדת ד . 2 , 3 , 4 ה . ) 12 x = -1 ב . ( -3 , 8 ) לא , ( 5 , 25 ) כן ג . ירידה : x קטן , 0–מ עלייה : x גדול 0–מ ד . 81 ה . לא ו . 6 או h ( t ) 3 k ( t ) 2 g ( t ) 1 ) 14 g ( x ) 4 h ( x ) 3 f ( x ) 2 m ( x ) 1 ) 13 6 ) 17 א 3 ד 2 ב 1 ) 16 ב 3 א 2 ד 1 ) 15 א . 3 ב . 2 ג . ) 18 1 א . 2 ב . 3 ג . 1 ) 19 א . 4 ב . 1 ג . ) 21 4 ) 20 2 א . עולה ב . יורדת ג . אחרת ד . אחרת ) 23 א . x = 0 ב . x = -8 ג . x = 10 ד . ) 25 x = -1 2 א . g ( x ) = 6 + 2 x ב . עולה ג . , x = 4 שטח 12 סמ ) 27 ר" א . מ"ס 0 . 3 ב . מ"ס p 3 3 ג . , f ( p ) = p עולה ד . ) 28 מ"ס 2 . 1 א . f ( x ) = 1 . 1 x 2 f ( x ) = x 1 ב . f ( x ) = x 2 f ( x ) = 2 . 3 x 1 2 . 3 1 . 1 3 1 1 1 2 ) 32 א . 2 ב . 25 ג . - ד . 5 ה . ) 33 1 א . 5 ב . 11 ג . 25 ד . - ה . ב ) 35 ג ) 34 1 2 2 2 3 : f ( x ) ) 37 ג ) 36 טבלה , 4 גרף ג ; : g ( x ) טבלה , 3 גרף ד ; : m ( x ) טבלה , 1 גרף א ; : h ( x ) טבלה , 2 גרף ב משוואות - חלק ב א . משוואה ופתרון - חזרה והעמקה ) עמ' ) 83-76 ) 1 פתרון : א , ד , ה , ו ; לא פתרון : ב , ג ) 2 א . פתרון : ; -1 לא פתרון : 1 , 3 , -3 ב . פתרון : ; -1 , -3 לא פתרון : 1 , 3 x + 1 ג . פתרון : ; -1 , 2 לא פתרון : 2 , 0 ד . פתרון : ; -1 לא פתרון : ) 3 1 , 0 , -2 א . 0 ב . 2 x - 4 x - 2 , , 5 x + 5 8 ) 6 א . a = 0 ב . p = -5 ג . x = -3 ד . k = 4 ה . y = -3 ו . m = -1 . 75

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר